Kvalitetsarbete stöd och omsorg

För att ha en god kvalitet i verksamheterna är det viktigt att tillgodose brukarens behov på ett respektfullt och rätts­säkert sätt. Socialtjänstens verksamhetsidé är att i närhet och i samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv. Med stöd av de sociala nämndernas ledningsystem för kvalitet som vilar på Social­styrelsens föreskrifter ska systematiskt och målmedvetet kvalitetsarbete bedrivas.

Brukarundersökningar

Syftet med brukarundersökningar är att fånga brukarnas upplevelser av det stöd och den omsorg som de sociala nämnderna ansvarar för, att bidra till verksamhetsutveckling och  stödja ett brukarnära kvalitetsarbete. Brukar­undersökningarna vilar på åtta kvalitetsindikatorer; bemötande, kompetens, tillgänglighet, tydlighet, själv­bestämmande, delaktighet, meningsfull tillvaro och kontinuitet.

Deklarationer som förtydligar servicenivån

Umeå kommun arbetar bland annat med kvalitetsdeklarationer för att hålla hög nivå på den service och omsorg som utförs. Deklarationen innebär att vi utlovar en viss kvalitet på servicen inom en tjänst. I deklarationen redovisar vi vad du har rätt att förvänta dig av oss.

Sidan publicerades