Bostäder

I en växande stad behövs fler bostäder av olika typer. Det är en av förutsättningarna både för att göra det möjligt för nya invånare att flytta till Umeå och för att kunna bibehålla en god livskvalité för de som redan bor i kommunen i dag. Kommunens mål med bostadsbyggandet är att det ska vara möjligt för människor att välja bostad efter sin livssituation, underlätta för den som vill flytta hit, bredda utbudet av bostäder och motverka segregation.

Inom Umeå kommun finns det i dag omkring 60 000 bostäder. För att kommunen ska nå sitt mål med 200 000 invånare till år 2050 på ett hållbart sätt finns ett mål om att det ska byggas minst 2 000 bostäder årligen. Det senaste decenniet har det byggts över 600 nya bostäder varje år, med ett snitt de senaste fyra åren på 1225 bostäder per år.

Minst 75 procent av bostadsbyggandet ska ske genom att bygga inom Umeå tätort och andra tätorter i kommunen. Fler ska ges möjligheter att bo nära centrum.

Kommunen påverkar genom avtal och planering

Genom sitt markägande kan kommunen påverka var, vad och när det byggs. Med hjälp av det avtal som skrivs när kommunen säljer mark kan kommunen till exempel ställa villkor om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter och när projektet ska vara klart.

Kommunens planmonopol är ett annat viktigt instrument för att påverka bostadsbyggandet. I arbetet med detaljplaner bestämmer kommunen var en utbyggnad ska ske samt hur bebyggelsen ska utformas. Att det finns tillgänglig mark med färdiga detaljplaner är en viktig förutsättning för att uppnå önskat byggande.

Hyresrätter i det kommunala bostadsföretaget

AB Bostaden i Umeå är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag som bygger och förvaltar bostäder i Umeå kommun. Via Bostaden har kommunen möjlighet att påverka produktionen av hyresrätter. I ägardirektiven kan kommunen välja att ange särskilda riktlinjer för verksamheten, som till exempel att de ska bidra till en god balans mellan boendeformer och ägarskap på bostadsmarknaden. Företaget ska dock enligt lag tillämpa affärsmässiga principer.

Sidan publicerades