Avfallsplan för Umeåregionen

Avfall som resurs för ett hållbart samhälle

Umeåregionen vill hantera avfall på ett hållbart sätt. Därför har vi satt mätbara mål för hållbar avfallshantering. Vi har även gjort en plan för vad vi ska göra för att nå målen. Vi strävar efter en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi betyder att alla som bor i regionen förebygger att resurser tar slut i framtiden. För att lyckas behöver vi tänka på hur vi påverkar både ekonomin, miljön och samhället i stort.

I planen beskriver vi hur vi ska

 • förebygga avfall
 • använda resurser effektivt och hållbart
 • jobba med återvinning så att råvaror kan användas i nya produkter.

Målen i korthet

Mål 1: Minska avfallsmängderna

Om alla hjälps åt kan vi minska mängden avfall med 25 procent från år 2015 till år 2025.

Läs mer om mål 1

Mål 2: Öka återvinningen

Vi ska göra det lättare för hushåll, kommunala versamheter och företag att återvinna.

Läs mer om mål 2

Mål 3: Minska miljöpåverkan

Vi ska hämta avfall med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska även planera för en renare närmiljö.

Läs mer om mål 3

En avfallsplan för hela Umeåregionen

Umeåregionen består av Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Vi samarbetar för att göra regionen mer hållbar. I en förenklad version av vår avfallsplan kan du läsa om de mål vi har satt upp och vad vi ska göra för att nå dem. Där finns även information om hur vi kommer att följa upp att vi nått målen.

Avfallsplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-12-21.

Ta del av planen i sin helhet eller som kortversion i pdf

Här nedan kan du adda ner kortversionen eller välja att ladda ner hela avfallsplanen med bilagor. I bilagan handlingsplan presenteras olika aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen.

Mål 1

Minska avfallsmängderna

Att minska mängden avfall är bra för miljön på flera sätt. Det ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthus­gaser och sparar på jordens naturresurser. Både hushåll, företag och andra organisationer måste hjälpas åt att minska avfallsmängderna.

Vad kan du göra?

Du kan hjälpa till genom att vårda, laga, låna, dela, hyra och återbruka produkter. Företag som designar produkter behöver också tänka på vad som händer med produkten efter en tid.

Du kan hjälpa till att minska matsvinnet. Matavfall blir till i flera olika led. Matavfall uppkommer vid odling eller uppfödning, vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger, storkök samt hos hushållen. När du planerar för att inte slänga mat gör det stor skillnad.

Nuläge

Total mängd hushållsavfall, kg/person 2018.

Ort

Kilogram per person

Bjurholm

471

Nordmaling

439

Robertsfors

418

Umeå

413

Vindeln

549

Vännäs

418


Vad ska din kommun göra?

 • Göra det lättare att lämna avfall för återbruk på återvinningscentralerna.
 • Höja kunskapsnivån hos medborgarna. Vi ska informera om kopplingen mellan konsumtion, avfall och miljö.
 • Skapa förutsättningar inom varje kommun för återbruk av möbler, IT-utrustning med mera från kommunens egna verksamheter.
 • Utbyta erfarenheter om hur matsvinnet kan minskas.
 • Tänka på hur vi kan minska matsvinnet när vi planerar menyer, lagar mat och beställer mat inom kommunens offentliga måltidsverksamhet.
 • Mäta mängden matsvinn inom kommunens offentliga måltidsverksamhet och berätta om resultaten för allmänheten.
 • Höja kunskapsnivån hos företag om hur de kan förebygga avfall.
 • Ta upp erfarenheter av hur tillsyn kan användas för att förebygga avfall när kommunerna träffas.
 • Höja kunskapsnivån om att förebygga avfall bland kommunanställda och skolelever.
 • När vi köper in saker ska vi ställa krav på möjligheter till underhåll, reparation, återbruk och återvinning.

Nyckeltal mål 1

Total mängd hushållsavfall, kilogram per person
MÅLVÄRDE: 380 kilogram per person 2025

Mängd mat- och restavfall, kilogram per person
MÅLVÄRD: 25 procent mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015

Mängd matsvinn från kommunernas storkök, gram per portion
MÅLVÄRDE: Nedåtgående trend utifrån lokala mål och mätningar

Antal upphandlingar som görs enligt en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
MÅLVÄRDE: Uppåtgående trend

Mål 2

Öka återvinningen

Återvinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att vi tänker på avfall som en resurs och behandlar det på rätt sätt. När vi återvinner avfall blir det till material i nya produkter. Det betyder att det behövs mindre nytt material och att utsläppen av växthusgaser minskar. Biologisk återvinning innebär att näring och energi utvinns ur till exempel trädgårdsavfall och matrester. Genom kompostering eller rötning kan vi cirkulera näringsämnen, sluta kretsloppen och öka andelen förnyelsebar energi.

Vad kan du göra?

Sortera ditt avfall rätt. Kolla in sorteringsguiden på vakin.se om du känner dig osäker.

Har du grovavfall som du vill slänga? Det lämnas till återvinningscentralen (ÅVC). Mer information hittar du på vakin.se:

Återvinningscentraler – så funkar det Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nuläge

Andel hushållsavfall till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent (2018).

Ort

Procent

Bjurholm

28

Nordmalin

29

Robertsfors

36

Umeå

41

Vindeln

27

Vännäs

26

Vad ska din kommun göra?

 • Utveckla sorteringsmöjligheter för grovavfall på återvinningscentraler och andra avlämningsplatser
 • Utveckla och informera om tjänster för insamling av grovavfall
 • Informera om sorteringsmöjligheter för matavfall, förpackningar och returpapper och textil
 • Se till att det går att källsortera i kommunala verksamheter
 • Se till att de kommunala verksamheterna källsorterar
 • Ta fram en plan för att välja ut platser som ska användas som återbruksplatser
 • Bidra till att skapa källsorteringsmöjligheter vid byggen
 • Undersöka möjligheterna att utveckla en tjänst för att samla in textil
 • Informera om avfallshantering inför start av nya företag
 • Undersöka möjligheten att använda slam från avloppsreningsverk som en resurs

Nyckeltal mål 2

Andel hushållsavfall för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, procent
MÅLVÄRDE: 60 procent till år 2025

Andel matavfall som behandlas biologiskt, procent
MÅLVÄRDE: Minst 60 procent till år 2025

Andel rätt sorterat avfall i matavfall, procent
MÅLVÄRDE: 98 procent till år 2025

Mål 3

Minska miljöpåverkan

En hållbar avfallshantering minskar samhällets miljöpåverkan. Vi måste också minska miljöpåverkan från själva hanteringen av avfallet. Miljöpåverkan från transporter och behandlingsanläggningar innebär till exempel utsläpp till luft, vatten och buller. Farliga ämnen sprids om vi inte sorterar bort farligt avfall. Nedskräpning påverkar miljön genom läckage av farliga ämnen, spridning av plast och skador på djur och människor. Minskad nedskräpning är viktigt ur miljösynpunkt men kan också bidra till ökad trygghet i samhället.

Vad kan du göra?

Ta med ditt skräp och sortera hemma. Plocka ett skräp om dagen. Lämna farligt avfall som til exempel glödlampor, batterier och elavfall till din återvinningscentral. Om det lämnas i hushållssoporna kan människorna som tar hand om ditt avfall skadas.

Nuläge

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall, g/hushåll och vecka (2017).

Ort

Gram per hushåll och vecka

Bjurholm

18 gram

Nordmaling

66 gram

Robertsfors

37 gram

Umeå

15–22 gram

Vindeln

69–85 gram

Vännäs

16–30 gram

Vad ska din kommun göra?

 • Utveckla möjligheterna att sortera farligt avfall på återvinningscentraler
 • Informera om de insamlingstjänster för elavfall som redan finns
 • När kommunen köper in transporter av avfall ska vi kräva att transporterna görs med fossilfria bränslen
 • Minska bränsleförbrukningen när avfalls hämtas
 • Minska nedskräpningen. Vi ser över var det finns papperskorgar, städa och vara med i nationella
  kampanjer för en renare närmiljö.
 • Diskutera med producentorganisationer hur nedskräpning vid återvinningsstationer för förpackningar och returpapper kan minskas

Nyckeltal mål 3

Nöjdhet med renhållningen av parker och allmänna platser i kommunen, index på skala 1–10 enligt Statistiska central­byråns medborgarundersökning
MÅLVÄRDE: Över nationellt genomsnitt år 2025

Mängd farligt avfall i hushållens restavfall
MÅLVÄRDE: Inget farligt avfall i restavfallet år 2025

Andel av kommunernas insamling och transport av avfall som sker med fossilfria drivmedel, procent
MÅLVÄRDE: 100 procent till år 2025

Sidan publicerades www.umea.se/avfallsplan