Fördelning av tider i kommunens lokaler

Föreningsbyrån ansvarar för att säsongsvis fördela tider och hyra ut Umeå kommuns idrottshallar och anläggningar till föreningar, organisationer och allmänhet. För återkommande bokningar behöver ni göra en ansökan innan 30 april för kommande inomhussäsong.

Olika typer av bokningar av lokaler

Vilka mål och kriterier som ligger till grund för den årliga fördelningen beslutas av fritidsnämnden. Fritidsnämnden fastställer även vilka taxor och avgifter som gäller.

Hur går fördelningen av tider till?

I mitten av juni får du som har lämnat in en ansökan ett beslut om fördelning av tider. Du får en sammanställning som visar fördelade tider för respektive aktivitet. Om du har behov av att internt fördela beslutade tider, till exempel inom din förening, ska en redovisning skickas tillbaka till Umeå kommun. Interna omfördelningar mellan olika aktiveteter får inte förekomma utan godkännande av Umeå kommun. Avsteg från detta kan innebära att du förlorar fördelad tid.

Mål vid fördelning

Följande målsättningar tas hänsyn till vid fördelning av tider i lokaler och anläggningar:

 • Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar för tränings-, tävlings- och motionsverksamhet.
 • Tider ska erbjudas inom en bredd av åldersgrupper samt en bredd av idrotts- och fritidsaktiveteter där strävan ska vara att även nya typer av inomhusidrotter/aktiviteter bör ges möjlighet att erhålla tider.
 • Ingen förening med barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska bli utan tilldelning av tid.
 • Samma eller liknande typ av verksamhet ska få tilldelning av tider efter varandra så långt det är möjligt.
 • Barn- och ungdomsverksamhet samt verksamhet för personer med
  funktionsnedsättning ska ha företräde till tider före klockan 20.00 i kommunens anläggningar.
 • För barn- och ungdomsverksamhet ska tider om möjligt fördelas med hänsyn till geografiskt avstånd.

Kriterier för fördelning

Kommunens lokaler och anläggningar prioriteras enligt följande:

 1. Tävlingsverksamhet.
  Med tävlingsverksamhet menas tävlingar som är sanktionerade av specialförbund eller specialdistriktsförbund. Till exempel seriematch eller cup. Tävling förläggs främst på helger. Om önskemål från föreningen finns om att förlägga tävling på veckodagar som påverkar andra föreningars träningstider görs en helhetsbedömning där Fritidsförvaltningen har rätt att prioritera träning framför tävling.
 2. Träningsverksamhet, föreningar.
  Med träningsverksamhet menas träning inom föreningens ordinarie verksamhet under tävlingssäsong. För seniorverksamhet fördelas tider utifrån serietillhörighet eller nivå i tävlingsverksamhet sanktionerad av respektive special- eller specialdistriktsförbund där högre nivå innebär högre prioritering. För barn- och ungdomsverksamhet fördelas tider utifrån verksamhetens omfattning.
 3. Motionsverksamhet, föreningar.
  Med motionsverksamhet menas föreningar vars verksamhet inte syftar till tävling sanktionerad av special- eller specialdistriktsförbund.
 4. Annan verksamhet. Med annan verksamhet menas privatpersoner, företag och övriga organisationer.

Beslut om fördelning

Beslutet om fördelning sker normalt i mitten av juni och baseras på en helhetsbedömning utifrån tillgång och efter­frågan på tider. Föreningarna får en sammanställning som visar fördelade tider för respektive aktivitet. Efter att föreningen internt har fördelat beslutade tider ska en redovisning av detta skickas till Fritidsförvaltningen. Interna omfördelningar inom förening får inte förekomma utan godkännande av Fritidsförvaltnigen. Avsteg från
detta kan innebära att föreningen förlorar fördelad tid.

Föreningar med oreglerade skulder till Umeå kommun

Om en förening inte betalat en uppkommen skuld till Umeå kommun inom tre månader och det inte pågår någon process om avbetalningsplan tas ärendet vidare till fritidsdirektör. Fritidsdirektör tar beslut om föreningen ska tilldelas tider eller inte kommande säsong. Detsamma gäller om föreningen och kommunen inte kommer överens om en avbetalningsplan eller om avbetalningsplanen inte följs från föreningens sida.

Beslutet ska grunda sig på storleken på skulden, inställning och dialog från föreningen gällande skulden samt om det handlat om upprepade tillfällen.

Föreningar med skulder som betalar sin skuld under säsongen eller lägger upp en avbetalningsplan med kommunen kan få tider i mån om utrymme under innevarande säsong. Kommande säsong tilldelas föreningen tider som vanligt utifrån fritidsnämndens styrdokument om mål och principer för fördelning av tider.

Typer av lokaler och anläggningar och fördelning av tider

Beroende på typ av lokal fördelas tider olika. Fördelningen sker alltid utifrån en specifik aktivitet.

Representationsanläggningar för elitverksamhet är Winpos arena på Tegs idrottscentrum, Gammlia idrotts­centrum och Thoren Arena på Nolia idrottscentrum.

Tillgång till tider i dessa anläggningar grundar sig på en särskild prövning av behov, krav och förutsättningar. Om utrymme finns efter att elitverksamheten tilldelats tider fördelas tider utifrån kommunens målsättningar och kriterier. Mellan klockan 08.00 och 16.00 har kommunens skolverksamhet företräde efter att tider fördelats till elitverksamheten.

Fördelning av tider för fotboll

Med speciallokaler avses lokaler som i princip enbart kan användas för en viss typ av verksamhet, exempelvis Gymnastikens hus.

I första hand fördelas här tider till den verksamhet som lokalen är anpassad för med utgångspunkt i kommunens kriterier. Tider kan även fördelas till annan verksamhet som kan anses lämplig i dessa speciallokaler. Mellan klockan 08.00 och 16.00 har kommunens skolverksamhet företräde.

Umeå kommun har simhallarna Storsjöhallen, Hemgårdens bad, Sävar simhall, Vallabadet och Navet.

Föreningsverksamhet kopplad till Svenska Simförbundet eller andra förbund som kräver vatten som tränings- eller tävlingsarena är prioriterad. Mellan klockan 08.00–16.00 har skolan företräde under skolans läsår. Efter klockan 16.00 avsätts tider för föreningsverksamhet, kommunal verksamhet samt annan verksamhet. Avdelnings­chefen för bad beslutar om vilka tider som avsätts för respektive verksamhet.

Särskild rutin för fördelning av tider gäller för Hemgården som är anpassad för personer med funktionsnedsättning, äldre och specialgrupper.

Med idrottshall menas inomhushallar för sport. Exempelvis basket, innebandy, handboll eller volleyboll.

Tider fördelas utifrån kommunens målsättningar och kriterier. Enstaka undantag kan dock göras för vissa idrotts­hallar där det finns speciella redskap eller speciell utrustning för specifika idrotter. Då prioriteras tider till de idrotter som kräver denna utrustning i berörd hall.

I de idrottshallar som ligger i anslutning till skolor har skolan företräde till tider mellan klockan 08.00 och 16.00. Tider från klockan 16.00 fördelas i enlighet med mål och kriterier. I skolidrottshallar prioriteras rörelserik träning för grundskoleelever, genom berörd kommunal skolas ansvar, mellan klockan 16.00 och 17.00 där antal tider baseras på verksamhetens omfattning.

Sidan publicerades