Festivaler och kulturarrangemang, verksamhetsstöd

Med verksamhetsstödet vill kommunen ge kulturföreningar och Umeåbor goda förutsättningar till ett att skapa ett rikt föreningsliv. Verksamheten ska ge möjlighet för både medborgare och föreningens deltagare att delta och skapa konstnärliga uttryck.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som bedriver kontinuerlig kulturverksamhet och som varit verksam under minst ett år. Festivalen eller kulturarrangemanget ska genomföras inom det konstnärliga fältet. Det vill säga ord, bild, scen, ton, film.

Om stödet

Stödet till festivaler och kulturarrangemang ska ge

  • föreningarna möjligheter att utveckla kulturella mötesplatser
  • föreningarna möjligheter att verka för att kulturovana människor och grupper får ökade möjligheter att mer aktivt ta del av Umeås kulturliv och själva vara medskapare i olika kulturverksamheter
  • goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och amatörkulturföreningar.

Så ansöker och redovisar din förening

Ansökan görs i första hand digitalt, sista ansökningsdag var 15 september 2023 för utbetalning 2024. I ansökan ska följande beskrivas för kommande verksamhetsår:

  • budget
  • aktivitetsplan

Dessutom ska föreningen bifoga senaste

  • årsmötesprotokollet
  • verksamhetsberättelsen
  • revisionsberättelsen
  • resultat- och balansräkningen.

Villkor för att få stöd

Det är kulturnämnden som årligen beslutar vilka föreningar som erhåller stöd till festivaler eller kulturarrangemang. Beslutet tas med utgångspunkt i kommunens kulturpolitiska program och de kulturpolitiska mål som kommunen har.

För att skapa ett öppet och tillgängligt kulturliv, som bidrar till ökad livskvalitet och folkhälsa, vill kulturnämnden att det särskilt beaktas hur verksamheten förhåller sig till de prioriterade områdena: jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, och inkludering av kulturovana grupper.

Föreningen är skyldig att meddela kommunen om större verksamhetsförändringar under det år som verksamhetsstödet gäller och bidraget kan då komma att omprövas.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.