Aktivitetsstöd ungdom, verksamhetsstöd

Ansökan sker två gånger per år, 1 januari till och med 25 februari och 1 juli till och med 25 augusti, för aktiviteter som registrerats under föregående termin.

Med verksamhetsstödet vill kommunen stimulera föreningar att bedriva barn- och ungdomsaktiviteter och samtidigt skapa ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga i Umeå kommun.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Umeå kommun och som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Aktivitetsstöd ungdom ska främst ses som ett grundstöd. Aktiviteterna och föreningen i sig har ett stort egenvärde och kan bidra till många andra mervärden, exempelvis

 • en socialt förebyggande effekt där föreningen kan upptäcka problem och arbeta för att alla barn och unga ska få trygga uppväxtvillkor

 • att ungdomar ges möjlighet att lära sig demokratiska spelregler och hur de kan påverka sin egen fritid. Ungdomars egen organisering är en viktig för att skapa insikten om att de är delaktiga, har inflytande och möjlighet att påverka i samhället.

Andra positiva mervärden kan exempelvis vara gemenskap, integration och förbättrad folkhälsa. Genom att i tidig ålder lära sig olika rörelser och bli rörelserik skapas förutsättningar för att bli aktiv hela livet.

Det finns två olika inriktningar inom stödet:

 • Denna inriktning gäller för idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet och därmed i huvudsak bedriver tränings- och tävlingsverksamhet. Stödet beviljas för en aktivitet per idrott, dag och person i föreningen. En medlem i en flersektionsförening kan därmed delta i flera idrotter i föreningen under samma dag och föreningar får stöd för detta. Stödet ges med ett visst belopp för varje deltagartillfälle för deltagare i åldern 7–20 år som deltar i en aktivitet. Beloppet fastställs av fritidsnämnden.

 • Denna inriktning gäller fritidsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Stödet ges inte till föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Stödet ges med ett visst belopp för varje genomförd aktivitetstimme för deltagare i åldern 7–20 år som deltar i en aktivitet i föreningen. Föreningar kan rapportera en sammankomst med max 3 aktivitetstimmar per kalenderdag. Antal aktivitetstimmar per termin får inte överstiga 80 h per individ. Beloppet fastställs av fritidsnämnden.

Så ansöker din förening

Ansökan sker två gånger per år, 25 februari och 25 augusti, för aktiviteter som registrerats under föregående termin. Ansökan ska skickas in och godkännas av en person i föreningens styrelse. I samband med ansökan ska ni även tillhandahålla årsmöteshandlingar.

Så redovisar ni stödet

Redovisning sker genom löpande. Varje år väljs ett antal föreningar ut för granskning. Om granskningen visar på brister i rapporteringen eller föreningens verksamhet kan beslut fattas om avdrag på stödet. Lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen stängs av från stöd och krav på återbetalning.

Villkor för att få stöd

Aktivitetsstöd ungdom ges till aktiviteter som

 • ligger i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdomar och som bedrivs i drogfri miljö
 • har minst 3 och högst 30 deltagare i bidragsberättigad ålder
 • pågår i minst 60 minuter
 • har minst en ledare som ansvarar för aktiviteten, ledare kan vara från 13 år
 • föreningen måste tillhandahålla sammanställningsunderlag i systemet 14 månader efter ansökningsperiodens slutdatum i kontrollsyfte
 • anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt).

Stödet ges inte till

 • entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer
 • skolidrottsverksamhet mellan klockan 08.00 och 16.00 på skoldagar (stöd kan ges till verksamhet under ordinarie skollov, det vill säga höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov)
 • idrottsföreningar som i samverkan med skolan bedriver verksamhet mellan klockan 08.00 och 16.00, exempelvis idrottsklasser eller skolans fritidsverksamhet
 • specifikt partipolitisk eller religiös verksamhet.

För att få stöd måste föreningen även

 • göra sin ansökan i tid
 • lämna in årsmöteshandlingar i samband med ansökan
 • uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret efter årsmötet.
Sidan publicerades www.umea.se/aktivitetsstodungdom