Anmäl behov av god man eller förvaltare

Om du är anhörig till en person i behov av, eller själv behöver, en god man eller förvaltare ska du inte göra en anmälan. Du ska i stället lämna in en ansökan till tingsrätten.

Skyldighet att lämna in en anmälan

Individ- och familjenämnden, Äldrenämnden och verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården är skyldiga att anmäla om en person är i behov av god man eller förvaltare.

De som är skyldiga att anmäla behov av god man eller förvaltare har också ett ansvar att anmäla om förvaltarskap inte längre behövs.

En person kan på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden ha ett behov av god man eller förvaltare. Det måste dock finnas ett samband mellan sjukdomskriteriet och behovet av ställföreträdare. Kan personen få hjälp på något annat sätt, till exempel genom anhöriga eller insatser från socialtjänsten finns det inget behov av god man eller förvaltare.

Anmälan

Anmälan om behov av god man eller förvaltare skickas till överförmyndarnämnden i den kommun personen är folkbokförd.

Det är viktigt att det är tydligt om anmälan gäller godmanskap eller förvaltarskap.

Anmälan ska innehålla

 • personuppgifter på den som behöver god man eller förvaltare
 • varför personen behöver god man eller förvaltare
 • vilka funktionsnedsättningar personen har
 • personens ekonomiska och sociala situation
 • vad förväntas god man eller förvaltare göra
 • omfattningen på godmanskapet eller förvaltarskapet, det vill säga om det ska omfatta bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom
 • kontaktuppgifter till anhöriga, myndighetskontakter och hälso- och sjukvården – det behövs kontaktuppgifter till någon som kan hjälpa till att få till ett möte mellan den som behöver en ställföreträdare och den som eventuellt vill ta på sig uppdraget
 • förslag på god man eller förvaltare, om det finns något förslag
 • samtycke – att ha god man är frivilligt och kräver samtycke från den enskilde, vid förvaltarskap behövs inget samtycke
 • läkarintyg – Socialstyrelsens blankett för läkarintyg för förvaltarskap eller godmanskap bör användas, om det inte går att få fram något läkarintyg lämna i stället kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården
 • social utredning – skriven av till exempel kurator, handläggare inom socialtjänsten eller enhetschef på särskilt boende, se checklista för socialutredning , 29.7 kB, öppnas i nytt fönster.
 • anmälarens namn och kontaktuppgifter.

Använd gärna vår e-tjänst för att anmäla behov av god man. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer efter anmälan?

När en anmälan kommer till överförmyndarenheten börjar vi med att utreda om det behövs god man eller förvaltare. Ibland kan det krävas mer underlag för att vi ska kunna bedöma om det finns ett behov. Om det inte finns något förslag på ställföreträdare försöker vi att hitta någon som vill ta på sig uppdraget.

När vi har allt underlag vi behöver och det finns en person som vill ta på sig att bli god man eller förvaltare skickar vi in en ansökan till tingsrätten. Det är tingsrätten som fattar beslut om anordnande av godmanskap och förvaltarskap.

Avskrivning

Det är inte alla anmälningar som leder till en ansökan till tingsrätten. I vissa fall fattar överförmyndarnämnden beslut om att avskriva ärendet. Det kan vara på grund av att det inte finns något behov, för att vi inte får in tillräckligt med underlag eller för att personen inte vill ha god man. Ärendet kan också avskrivas om ingen vill åta sig uppdraget, eftersom det inte går att anordna godmanskap eller förvaltarskap utan en ställföreträdare.

Sidan publicerades