Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som kommunen har fattat, så är det skillnad på om du tycker att det var fel att kommunen fattade beslutet (kommunalbesvär) eller om du tycker att själva beslutet är felaktigt (förvaltningsbesvär).

Kommunalbesvär, laglighetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga om du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot lag eller gällande regler för hur ett beslut ska fattas. Kommunala beslut som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lag får överklagas till domstol genom laglighets­prövning enligt 13:e kapitlet i kommunallagen. För att få överklaga måste du vara kommunmedlem. När du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning är det bara beslutets laglighet som kan prövas. Domstolen kan bara upphäva beslutet, inte ändra det. Hela beslutet upphävs och ärendet måste tas upp på nytt.

  • Skicka överklagan inom tre veckor från det datum då kommunen meddelar på kommunens anslagstavla att protokoll med beslutet har justerats.
  • Ange alltid vilket beslut du vill överklaga och namn och adress. Det går inte att överklaga ett beslut anonymt.

Kommunen prövar om beslutet har kommit in i rätt tid och skickar ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten som prövar beslutet.

Förvaltningsbesvär

Bara du som berörs av ett beslut kan göra ett förvaltningsbesvär. Beslut om bygglov eller socialt bistånd är exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vid prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan. Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du ska göra för att överklaga, det kallas "besvärshänvisning".

  • I besvärshänvisningen får du veta hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande.
  • Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick beslutet.
  • Ange alltid vilket beslut du vill överklaga och namn och adress. Det går inte att överklaga ett beslut anonymt.

Kommunen prövar om beslutet har kommit in i rätt tid och sänder ditt överklagande vidare till den instans som ska pröva beslutet.

Sidan publicerades www.umea.se/overklaga