Umeå kommuns utmärkelser

U som i Umeå – och utveckling. Ständiga förbättringar, nya idéer och effektivitet är viktiga drivkrafter för kommunen. Att det uppmärksammas och uppskattas av omvärlden har genom åren visat sig i form av olika priser och utmärkelser:

Årets Superkommun 2017, 2023

Ett starkt näringsliv och en stark arbetsmarknad, god befolkningstillväxt, ett hållbart samhällsbygge, bra skola och utvecklad kultur och fritid. Det gjorde att Umeå kommun utsågs till Årets Superkommun 2023 i kategorin städer och stadsnära kommuner i Dagens Samhälles undersökning. Umeå kommun var superkommun även 2017.

Näst bäst livskvalitet i landet 2023

Umeå blev tvåa i tidningen Fokus rankning om var i Sverige det är bäst att bo 2023. Undersökningen bygger på en mängd faktorer som utbildning, vård och omsorg, jobb, infrastruktur, trygghet med mera. Luleå blev etta och Täby tog tredjeplatsen.

Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2023

Umeå kommun tilldelas Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2023! Anledningen till utmärkelsen är det långsiktiga brottsförebyggande arbete som kommunen bedrivit under lång tid. Priset mottogs av kommunalråd Hans Lindberg, Michael Rystedt, chef LPO Umeå och Seth Åberg, utvecklingsstrateg Umebrå, vid Svensk socialpolitisk förenings studiedag i Stockholm 8 maj 2023.

Umeå – en av EU:s 52 klimatneutrala pilotstäder

Umeå kommun är en av 52 pilotstäder som valts ut av EU- kommissionen till att delta i NetZeroCities Pilot Cities Programme och tilldelas 11 miljoner kronor under 2023–2025 för fortsatt klimatarbete. Det är ett helfinansierat EU-projekt inom missionen för 100 klimatneutrala städer 2030.

Som pilotstad kommer Umeå kommun att testa nya sätt för att snabbt fasa ut fossila bränslen och ställa om till en cirkulär ekonomi. Satsningen kommer att utgå från arbetet med klimatfärdplan och klimatkontrakt 2030 tillsammans med Umeå Energi och RISE.

Umeå är årets förebyggande kommun 2021 och 2022

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) delar årligen ut priset Årets förebyggande kommun för att uppmärksamma det förebyggande arbete som genomförs på olika håll i landet. Priset tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i ett så kallat preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Enligt prismotiveringen uppvisar Umeå kommun en hög närvaro och en långsiktighet när det gäller förebyggande arbete mot ANDT. Kommunen bidrar med goda exempel i sitt arbete och är inspirerande för hela länet.

Sveriges bästa idrottsstad 2018, 2020 och 2021

SVT Sport har utsett Umeå till Sveriges bästa idrottsstad 2021. Det är tredje gången på kort tid som Umeå utses till årets bästa idrottsstad. Umeå kammade även hem utmärkelsen 2020 och 2018.

Årets klimatstad 2016, 2017

En internationell jury prisade Umeå i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge, för hur vi omsätter klimatstrategier till handling och engagerar invånare och företag att agera klimatsmart. Juryn tyckte att Umeå är en föregångare i arbetet med att minska koldioxidutsläpp och öka energieffektiviteten. Åtgärder för sol-, vind- och biobränsleproduktion, hållbarhetsrådgivning, kampanjer för att uppmuntra samåkning, främjande av elfordon och upprustning av kommunala byggnader nämndes också i juryns motivering.

Europas kulturhuvudstad 2014

Ambitionen att göra Umeå och norra Sverige mer synligt i Europa och viljan att använda kulturen som en drivande kraft i regional utveckling var något av det som övertygade kulturhuvudstadsjuryn. Programmet för Umeå2014 inspirerades av de åtta samiska årstiderna med omkring 160 huvudprojekt, festivaler och fristående programpunkter. Utmärkelsen är den mest prestigefyllda som en stad i EU kan få, 2014 delades den med Riga i Lettland.

Sveriges arkitekters planpris 2012

Umeå fick Sveriges arkitekters planpris 2012 för arbetet med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna. Den visar en strategi för hur staden kan växa upp till 200 000 invånare. Planarbetet speglar enligt juryn en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige. Många parallella initiativ, formell planering tillsammans med andra aktörer som universitet, byggherrar, kultur- och föreningsliv, och individuella aktioner, utvecklar staden steg för steg.

Årets barnkommun 2012 för insatser mot barnfattigdom

Förutom en avgiftsfri skola rankades Umeå kommun då som årets barnkommun av Majblomman för bland annat avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, digitala enheter för skolelever och kommunens kartläggning för att kunna förbättra för de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Internationellt världspris för innovativ fritid 2010

Föremål för priset, som på engelska heter World Leisure International Innovation Prize, var "Kultur för seniorer – kultur och hälsa". Detta nätverk av pensionärsorganisationer, studieförbund, skolor och andra är en samlingspunkt för ett mycket brett, för att inte säga heltäckande kulturutbud med omkring 8 000 årliga arrangemang för äldre. Den enkla filosofin bakom satsningen är att människor mår bra av kultur.

Årets ungdomskommun 2008

Umeå fick utmärkelsen för sitt långsiktiga ungdomspolitiska arbete, med satsningar på inflytande och delaktighet, fritidsverksamhet och förebyggande arbete. I och med utmärkelsen fick Umeå 150 000 kronor av Ungdomsstyrelsen, och kommunen lade till ytterligare 350 000 kronor. Efter förslag från ungdomar användes hela summan, 500 000 kronor, till en pott för stöd till olika kulturprojekt.

Årets tillväxtkommun 2008

Nytänkande, uttalat samarbete och unika visioner. Dessa kännetecken för Umeå var avgörande för utmärkelsen Årets tillväxtkommun 2008. Bakom priset står Arena för tillväxt, en samverkansorganisation för Swedbank, Sveriges Kommuner och Landsting och ICA. De utgår dels från befolkningsutveckling samt förändring av skattekraft och sysselsättning, dels politisk ledning, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande. Ur motiveringen: "Visionen om ett befolkningsmål om 150 000 invånare till 2050 är tämligen unikt och visar prov på politiskt ledarskap och ambitioner att skapa tillväxt."

Sveriges IT-kommun 2007–2008

Juryns motivering: "Det växer och knoppas av nya idéer över hela landet. Genom smarta IT-lösningar läggs grunden för allt effektivare offentliga verksamheter. Den ungdomliga universitetsstaden Umeå visar med både bredd och innovationsförmåga att IT är vår tids viktigaste verktyg för att stärka välfärden. Ambitiösa Umeå har många spännande e-tjänster, en välutvecklad web och utgör – som vanligt – ett utmärkt föredöme."

Guldlänken 2008

Guldlänken premierar de bästa e-tjänsterna inom kommuner, landsting och statliga förvaltningar. En av vinnarna detta år var Fritid, som bland annat har lanserat "Aktivitetskortet på nätet". Flera kommuner har sedan kopierat tjänsten. Fritid har också tagit fram ett virtuellt kansli för föreningarnas förtroendevalda. De kan hantera handlingar på en bärbar dator, skicka dem till berörda samt arkivera och därmed göra dem tillgängliga för fritidsförvaltningen.

Sveriges kvalitetskommun 2005–2007

Kriterierna för att utses till Sveriges kvalitetskommun är effektiva verksamheter, aktiv demokrati, god arbetsmiljö för personalen och ett bra klimat för företagen. Dessa värden kännetecknar i hög grad Umeå kommun, menade juryn, som särskilt pekade på Umeås förmåga att samspela och samverka innanför och utanför kommungränsen. Juryn består av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting samt LO, SACO, TCO, SNS, FöreningsSparbanken, Lernia, KPMG och Kvalitetsmässan.

Sveriges bästa studentstad 2006

I samband med utnämningen beskrev Sveriges förenade studentkårer, SFS, Umeå som en förebild. SFS nämnde att kommunen, universitetet, kårerna och studentorganisationerna tillsammans skapat fler bostäder, ett livligare centrum, många studentevenemang och fler praktikplatser för studenter.

Årets konstkommun 2005–2006

Konstnärernas riksorganisation, KRO, utnämnde Umeå som en följd av kommunens samlade initiativ och aktiviteter inom konstområdet.

Sveriges bästa homostad 2001 och 2002

Utnämningen gjordes av internetportalen Sprays homosajter sylvester.se och sylvia.se, efter jämförelse mellan 22 svenska städer. Den andra gången vann Umeå vann med ett bättre resultat än 2001.

Sidan publicerades