Vanliga handlingar och ritningar

Till din lovansökan eller anmälan ska du bifoga underlag och ritningar. Nedan beskriver vi de vanligaste ritningarna och handlingarna och vad de ska innehålla. Med korrekta ritningar och handlingar har du möjlighet att få snabbare beslut i ditt ärende.

Beställ handlingar och ritningar från tidigare bygglov, bygganmälan eller anmälningspliktiga åtgärder

Vilken information ritningarna du lämnar in ska innehålla beror på vad du söker bygglov för. Det kan du se i våra exempelritningar under respektive åtgärd. Vissa krav är dock generella. Oavsett om du gör dina ritningar på papper eller digitalt krävs fackmässigt utförda ritningar.

Ritningens kvalitet och innehåll

Ritningen ska

 • vara skalenlig och tydlig
 • vara ritade på vit, neutral bakgrund
 • tydligt visa vad ansökan avser och vad som är befintligt
 • vara ritade med datorbaserat verktyg (CAD) eller noggrant med linjal
 • vara rensad från eventuella gamla ankomststämplar och beslutsstämplar.

Ritningen ska innehålla

 • fastighetsbeteckning
 • ritningshuvud
 • norrpil
 • skalstock och information om vilken skala som används.

Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Ritningens format

Alla ritningar som lämnas in digitalt ska levereras som separata PDF-filer (varje ritning i en egen fil). Det går bra att placera flera ritningar på samma sida. Namnge filerna så att filnamnet beskriver typen av ritning.

Verkar det svårt?

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna vara korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Vanliga ritningar med exempel

Fasadritningar visar fasader för det som ansökan gäller - sedda rakt framifrån – och ska även innehålla information om kulör och material på fasad och takbeläggning. Hela fasaden ska normalt redovisas, om inte ansökan enbart gäller en förändring eller tillbyggnad på en liten del av en större byggnad. Fasadritningar är normalt i skala 1:100.

Exempel fasadritning småhus med beskrivning (pdf) , 354.7 kB.

 

Exempel på fasadritningFörstora bilden

Exempel på fasadritning för småhus. Klicka för större bild.

En planritning är en horisontell genomskärning som visar byggnaden eller åtgärden uppifrån. Planritningen ska redovisa sådant som väggtjocklek samt placering och storlek på fönster och dörrar. Från planritningen ska man kunna utläsa den sökta åtgärdens area och visa hur tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse­förmåga uppfylls. Vid nybyggnation av bostäder ska planritningen över entréplanet vara möblerad. Planritningar är normalt i skala 1:100.

Exempel planritning småhus med beskrivning (pdf) , 408.7 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Exempel planritningFörstora bilden

Exempel på planritning för småhus. Klicka för större bild.

En sektionsritning ska visa en vertikal genomskärning av byggnaden eller den åtgärd som lovansökan gäller. Ritningen kan exempelvis visa rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. Sektions­ritning genom byggnad är normalt i skala 1:100.

Exempel sektionsritning småhus med beskrivning (pdf) , 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Exempel sektionsritningFörstora bilden

Exempel på sektionsritning för småhus. Klicka för större bild.

Situationsplanen är en karta över tomten som ska visa alla befintliga och nya byggnaders placering i förhållande till fastighetsgränserna.

Situationsplanen utgör underlaget för prövning av tomten och byggnadernas placering mot gällande detalj­plan, ledningar, servitut, gemensamhetsanläggningar och liknande. Det vill säga pröva placeringen mot allmänna och enskilda intressen. Därför är det väldigt viktigt att den lämnas in och är upprättad enligt kraven.

Nya byggnader ska måttsättas vinkelrätt från minst två olika fastighetsgränser till byggnadens hörn (färdig fasad) för att byggnadens placering ska kunna låsas. Minst tre måttsättningar ska redovisas. Viktigt att ange det mått som är närmast en fastighetsgräns.​

I de fall då de planerade byggnadernas placering är långt från fastighetsgränser kan måttsättning göras mot andra fasta föremål.​

Utkragande byggnadsdelar så som exempelvis skärmtak, burspråk, farstu och liknande ska synas på ritningen.​

Som underlag till situationsplan kan du använda avstyckningskartan eller en gammal situationsplan från ett tidigare bygglov. Saknar du underlag kan du beställa det från Lantmäteri, Umeå kommun mot en kostnad. Läs mer här:

Nybyggnadskarta och enkelt underlag till situationsplan

Om den byggnad du vill bygga kräver en nybyggnadskarta ser vi med fördel att situationsplanen är baserad på den.

Situationsplanen ska vara upprättad i skala 1:500 eller 1:400. Om tomten eller fastigheten är väldigt stor kan en annan skala användas.

Svartvit situationsplan över ett exempelområde som kalla Lyckliga gatan. Förstora bilden

Exempel på en situationsplan. Klicka för större bild.

Exempel situationsplanFörstora bilden

Hur måttsättningen ska redovisas på din situationsplan. Klicka för större bild.

Exempel på andra handlingar som kan krävas i samband med lov

Nybyggnadskartan behövs när du tänkt bygga en ny huvudbyggnad eller annan större byggnad och används vid byggnadsnämndens prövning av bygglov. Den bör utgöra underlaget till situationsplanen. Kartan ska vara aktuell och bifogas tillsammans med övriga ritningar när du ansöker om bygglov.

Läs mer och beställ nybyggnadskarta

För ärenden som inte kräver nybyggnadskarta och där en bra karta saknas, finns en enklare kartprodukt som kan används som underlag till situationsplanen vid ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov, skyltlov) eller bygg­anmälan för exempelvis tillbyggnader eller mindre byggnader så som garage, carport, attefallshus och liknande. Produkten Enkelt underlag till situationsplan innehåller fastighetsgränser, befintliga byggnader, vägar, med mera.

Läs mer och beställ enkelt underlag till situationsplan

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden. En detaljritning kan behövas för att visa delar av t ex en ny takkupa, balkongräcke, ett plank eller ett tvärsnitt genom ett fönster med dess profiler. En detaljritning ritas ofta i stor skala – exempelvis 1:20 eller 1:10.

En markplaneringsritning är en ritning liknande situationsplanen, som visar hur marken kring byggnaden ska anordnas, med angivna höjder, in-och utfarter, parkeringsmöjligheter och murar. Ritningen ska visa alla nya och befintliga byggnader, med plushöjd för färdigt golv (+FG). Finns det byggnader som måste rivas så ska de markeras. Om små eller inga markförändringar sker kan denna information också redovisas i situationsplanen.

En marksektionsritning krävs om stora marknivåförändringar ska göras och den visar hur marknivåerna är tänkta att förändras. Om marknivåer ändras ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns. Om gata finns i anslutning till fastigheten ska gatulinje också redovisas. En vanlig skala för markplaneringsritningar och marksektioner är skala 1:400 eller 1:500, men annan skala kan vara lämplig om fastigheten är mycket stor.

Exempel på handlingar som kan krävas för prövning av startbesked

En brandskyddsbeskrivning ska beskriva hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Brandskyddsbeskrivningen omarbetas till en brandskyddsdokumentation, som beskriver det faktiska brand­skyddet i byggnaden, när byggnaden är klar. Brandskyddsbeskrivningen ska anpassas till den specifika bygganden.

Här är några exempel på vad en brandskyddsbeskrivning kan innehålla:

 • Beskrivning av utrymningsstrategi
 • Brandceller
 • Brandskydd vid byggtid
 • Brandtekniska installationer
 • Ventilationsbrandskydd
 • Eventuella analytiska verifieringar

Energiberäkning ska beskriva byggnadens energianvändning.

Ett färdigställandeskydd kan antingen vara en försäkring eller en bankgaranti. Skyddet ska hjälpa dig som privatperson i rollen som byggherre om din anlitade entreprenör går i konkurs eller av annan anledning inte kan slutföra sina arbeten. Färdigställandeskyddet krävs inte vid minde kostsamma åtgärder eller om du bygger åt dig själv.

Kontrollplanen är ett dokument som innehåller de viktigaste och mest kritiska kontrollerna som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollen, hur och när kontrollen ska göras, mot vad resultatet av kontrollen ska jämföras med och på vilket sätt resultatet ska redovisas. Kontrollplanen ska alltid baseras på en riskbedömning där de kritiska momenten i bygg- eller rivnings­åtgärden identifierats. I riskbedömningen bör byggherre, inblandade projektörer, entreprenörer och kontroll­ansvarig vara delaktiga för att kunna identifiera de kritiska momenten.

Kontrollplanen ska tas fram av byggherren med stöd av eventuell kontrollansvarig.

Syftet med den geotekniska undersökningen är att fastställa jord-, berg, och grundvattenförhållanden samt jordens eller bergets egenskaper, så som hållfasthets- och sättningsegenskaper. Den geotekniska under­sökningen ligger till grund för dimensionering av byggnadens konstruktion.

Sedan januari 2022 krävs en klimatdeklaration för uppförande av vissa byggnader. I klimatdeklarationen ska byggherren redovisa den klimatpåverkan som uppstår under byggskedet. Kravet gäller enbart nya byggnader och inte när befintliga byggnader flyttas, byggs till/om eller ändras.

Kravet gäller inte alla nya byggnader

Vissa byggnader undantas från kravet på klimatdeklaration. Undantag gäller bland annat nya byggnader som

 • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet
 • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
 • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
 • används för industri- eller verkstadsändamål
 • inte har större bruttoarea än 100 kvadratmeter.

Bekräftelse på inlämnad klimatdekaration för beslut om slutbesked

En bekräftelse på att du registrerat din klimatdeklaration hos boverket ska lämnas in till byggnadsnämnden för att få slutbesked.

I Boverkets ”Handbok om klimatdeklaration Länk till annan webbplats.” kan du läsa mer om vilka byggnader som omfattas och hur du klimatdeklarerar.

Konstruktionsdokumentationen ska beskriva byggnadens konstruktion samt förutsättningarna för byggnadens dimensionering och utförande.

Konstruktionsritningarna ska visa hur byggnadens konstruktion är uppbyggd. Ritningarna kan visa sektioner genom grund, stomme, bjälklag och tak men även viktiga och kritiska detaljer.

Projekteringsanvisningar för buller beskriver hur man kan gå till väga för att klara de riktvärden som ställs på störande ljud och buller.

VA-ritningar ska redovisa installationer för vatten och avlopp på tomten (fastigheten).

Vatten och sanitetsritningar ska visa installationer för vatten, avlopp och värme inne i byggnaden.

Ventilationsritningar ska visa installationer för ventilation, kanaler, placering av till- och frånluftsdon och dess dimensionerande flöden mm i byggnaden.

En materialinventering bör alltid göras före åtgärder som omfattar rivning eller byggnation. Vid material­inventering identifieras vilka typer av avfall som kan uppkomma inklusive farliga avfall och vilka byggprodukter som kan återanvändas.

Sidan publicerades www.umea.se/ritningar