Tidigare konferenser

Talarstol bakom tomma stolar

2022

Webbinarium om fjärrlån 1 december

Den 1 december 2022 höll vi i ett webbinarium om fjärrlån: Fjärrlån - När, var, hur?

Webbinarium om gallring 6 oktober

6 oktober 2022 arrangerade vi ett webbinarium om gallring: CREW – en gallringsmodell som förenklar.

Marskonferensen 24-25 maj

Marskonferensen 2022 gick under temat "bibliotekens bestånd" (och flyttades fram till maj pga pandemin).

I bibliotekslagen står att Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och att folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

I lagen står det också att högskolebiblioteken vid alla universitet och högskolor ska svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid universitetet eller högskolan.

Det som i princip förenar alla olika bibliotek är att det finns ett mediebestånd som vi arbetar med utifrån olika principer och idéer.

Frågor vi ställer oss under konferensdagarna var bland annat:
Vad är ett bestånd på ett bibliotek och kan bestånd vara något mer än endast media?
Hur arbetas det med bestånd på biblioteken?
Vad tar vi hänsyn till när vi medieplanerar, köper in och gallrar?
Hur lyfter vi litteraturen?
Hur gör vi med beståndet av e-media?
Hur jobbar vi med representation och tillgänglighet?

Arrangörer: SLU:s bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek, Regionbibliotek Västerbotten, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Svensk biblioteksförening region Västerbotten.

Webbinarium 10 februari 2022

Mediestrategiskt arbete

Hur påverkas folkbiblioteken av ändrad pliktlagstiftning? Vad betyder samlingen för biblioteket? Hur arbetar vi metodiskt med gallringsarbetet? Det var frågor som ställdes en eftermiddag med kunskapsutbyte och samtal kring mediestrategiskt arbete. Här nedan följer programmet.

Program

13.15 Välkommen!
Inledning med Magdalena Sjöström och Bertine Pol Sundström.

13.30 Vad betyder samlingarna för bibliotekens identitet?

Hanna Hallnäs, doktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, presenterar tankarna kring sitt doktorandprojekt där fokus är på (lärosätes)bibliotekens samlingar och vilken betydelse de har för bibliotekens identitet. Projektet är alldeles i sin början och tanken är att bjuda in till diskussion kring bibliotekens samlingar.

14.00 Pliktmaterialutredningen som demokratisk resurs

Remissvar från Föreningen för regional biblioteksverksamhet och Region Blekinge på ”Papper, poddar och … Pliktmateriallagstiftningen för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32)
Kristina Hedberg och Emelie Lavesson, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg

14.30 Paus

14.45 Kom igång med gallring - från modell till praktiskt genomförande

Ingalill Stenmark och Victoria Edman, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, introducerar modellen CREW som ger riktlinjer och kan förenkla arbetet med gallring. Irene Norberg, Lycksele bibliotek berättar hur de har tillämpat den utifrån egna förutsättningar.

15.45 Summering, tack för idag!

Webbinariet kan inte ses i efterhand. En kort sammanfattning och föreläsarnas presentationer finns att ta del av på denna webbplats.

Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg, Regionbibliotek Östergötland


Ingalill Stenmark, Sveriges depåbibliotek och lånecentral föreläser om gallring.

2021

Mediekonferens om vikten av barns inflytande, styrdokument och handlingsplaner

Biblioteken spelar en viktig roll i det demokratiska samhället genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Utbudet av såväl fysiska som digitala medier ska stå för allsidighet och kvalitet. Hur bidrar beståndet av medier till våra möjligheter att uppfylla vårt biblioteksuppdrag?

Länkar till konferensdokumentation finns samlade efter innehållsbeskrivningen.

Kostar inte dom mycket? Jo men det är det värt! Presentation. Hur vi går vidare med barns och ungas synpunkter inför biblioteksflytten i Kiruna. Sanna Barsk och Malene Jensen. Inför flytten till nytt kulturhus och centrum gjorde Sanna Barsk och Malene Jensen en användarundersökning med fokus på barns och ungas behov. Men hur går de vidare? Ett samtal som tar avstamp i medieplanering och barns inflytande. Jensen, Malene och Barsk, Sanna, Kostar inte dom mycket? Rapport.

Styrdokumentens betydelse för folkbiblioteken i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Presentation. Johanna Rivano Eckerdal är universitetslektor på Lunds universitet. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om styrdokumentens betydelse för folkbibliotekens verksamhet i allmänhet och medieplanering i synnerhet. Tillsammans med sin kollega bedriver hon ett forskningsprojekt kring kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek. De har bland annat skrivit rapporten ”Styrdokumenten i vardagen”.

Mediehanteringsplan Motala. Presentation. Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun berättar praktiskt och konkret om bibliotekets pågående arbete med en ”Handlingsplan för medier”. Hon berättar även om det påbörjade arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för Götabiblioteken och nyttan av det i ett större mediesamarbete.

Datum: torsdag 11 februari 2021, digital konferens.
Arrangörer: Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Kultur Gävleborg och Regionbibliotek Östergötland.

Programmet för dagen (11 februari 2021) finns som pdf.

Konferenser från 2020 och tidigare

Sveriges depåbibliotek och lånecentral har ordnat många konferenser och föreläsningar. Kontakta oss för presentationer och dokumentation från de tidigare konferenserna.


Sidan publicerades