Starta och registrera förening

Som ny förening behöver du ansöka om att registrera i kommunens föreningsregister för att bland annat kunna söka bidrag eller boka lokaler till föreningstaxa.

Det gör ni genom att ansöka om att bli kund i kommunens bokning- och bidragssystem. I ansökan ska bifogas stadgar och nybildningsprotokoll eller årsmötesprotokoll samt uppgifter om föreningens bankkonto alternativt bank-/postgiro.

När föreningen blivit godkänd får ni statusen Bidragsberättigad förening.

Styrelsen, som är föreningens ledning, väljs av medlemmarna på årsmötet. Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Den har också det juridiska ansvaret för föreningen i förhållande till samhället.

Följande befattningar bör finnas med i en styrelse:

  • Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och ska noga följa föreningens verksamhet samt se till att övriga ledamöter får tillräckliga upplysningar så att de kan sköta sina uppdrag. Ordförande ser till att stadgarna följs och att sammanträden hålls regelbundet samt ansvarar för att sammankalla styrelsen.
  • Vice ordförande inträder när ordinarie ordförande är frånvarande vid styrelsesammanträden med mera. Om ordinarie ordförande tvingas sluta inträder vice ordförande till nästa årsmöte. Då väljs en ny ordförande och vice ordförande.
  • Kassör ansvarar för medlemsförteckning, medlemsavgiften, inventarieförteckning, bidragsansökningar, in- och utbetalningar. Kassören sköter även bokföring, deklarerar, gör bokslut varje år, hanterar försäkringsfrågor, budgetunderlag till styrelsen, deltar i styrelsearbetet, tar hand om föreningens ekonomi i form av resultat­rapporter.
  • Sekreterare förbereder sammanträden och årsmöte, för protokoll över styrelsesammanträden, förvarar skrivelser, ansvarar för att styrelsens beslut genomförs, undertecknar skrivelser och andra handlingar tillsammans med ordförande och förvarar kopior av dessa. Tar fram förslag till verksamhetsberättelse.
  • För ledamöter och suppleanter finns inga särskilda krav men bör uppfylla stadgarnas krav för att ha rösträtt på årsmöte. Om föreningen driver näringsverksamhet får inte någon ledamot ha näringsförbud eller vara försatt i konkurs.

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

För att klassas som en bidragsberättigad förening i Umeå kommun måste det framgå i stadgarna att föreningen har sitt säte i Umeå.

För att starta en förening krävs att ni har ett nybildningsmöte för föreningen. På mötet antar ni bland annat föreningens stadgar, sätter medlemsavgift, väljer en styrelse till föreningen, väljer namn på föreningen, tar beslut om föreningens syfte och utser en föreningsadministratör som ska registrera föreningen i Umeå kommuns bokning- och bidragssystem.

Som förening måste ni ha ett organisationsnummer. Det ansöker ni om via Skatteverket.

Ansök om organisationsnummer för ideell förening Länk till annan webbplats.

Som förening måste ni ha ett bankkonto kopplat till föreningen. Ni kan ansöka om ett konto via valfri bank.

För att registrera föreningen hos Umeå kommun måste ni först ansöka om och godkännas som kund i boknings- och bidragssystemet samt bifoga stadgar och nybildningsprotokoll eller årsmötesprotokoll.

Föreningen ansöker om bli ny kund i boknings- och bidragssystemet. Föreningsadministratören måste först logga in alternativt registrera sig som privatperson i systemet. Välj sedan "Registrera förening" på startsidan, klicka på "Ny ansökning", välj förening som kundtyp, fyll i ansökan och skicka in. När er ansökan är godkänd får ni ett besked till den mejladress som angetts i ansökan.

Boknings- och bidragssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Umeå både internt inom kommunen och externt till allmänheten. För att kunna få kommunalt stöd till föreningsverksamhet eller för att få boka lokaler till föreningspris krävs att föreningen är registrerad i Umeå kommuns föreningsregister.

Föreningsregistret

Sidan publicerades