När ett barn far illa

Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana situationer finns här ett förslag till handlingsplan.

Föreningar är inte skyldiga enligt lag att lämna uppgifter till socialtjänsten. Däremot bör alla som misstänker att ett barn far illa anmäla det till socialtjänsten. Det är viktigt att vid anmälan lämna ut tillräcklig information för att socialtjänsten ska kunna bedöma om de ska starta en utredning.

Det är till hjälp om det i föreningen finns rutiner eller handlingsplaner för hur föreningen ska agera om ni vet eller misstänker att ett barn far illa.

Anledningar till oro

Situationer som ger anledning till oro är misstanke om fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp, heders­relaterat våld, att barnet tvingas till för stort självständigt ansvar i förhållande till ålder, brister i fysisk omsorg (till exempel missköts i fråga om hygien, kläder, får ej lämplig sjukvård, lämnas utan tillsyn eller erforderligt skydd). Det kan även handla om brister i känslomässig omsorg exempelvis att trygghet och stimulans eftersätts på grund av missbruk eller psykisk ohälsa hos föräldrar, djupgående konflikter mellan föräldrar där barnet hamnar i kläm.

Andra situationer kan vara att barnet bevittnat våld, bristande anknytning till vårdnadshavare eller missförhållanden i hemmet som beror på annan än vårdnadshavaren. Barnet eller ungdomens eget beteende kan också vara skäl till oro. Exempelvis bruk av alkohol eller andra droger, kraftfullt utagerande beteende eller kriminalitet.

Förslag till handlingsplan i föreningen

Förutsättningarna är naturligtvis olika utifrån exempelvis föreningens storlek, om det finns anställd personal eller liknande. Förslagsvis kan ni agera enligt listan nedan om ni misstänker att ett barn far illa:

 1. Utse en person i er förening som ansvarar för anmälningar angående barn som far illa. Var och en som misstänker att ett barn far illa kan förstås alltid själv kontakta socialtjänsten. Vid osäkerhet kan det vara bra att ha en person i föreningen att rådgöra med om anmälan ska göras, hur en anmälan görs och så vidare.
 2. Om ni i föreningen känner sig osäker på om man ska göra en anmälan eller inte bör någon av er ringa och konsultera med socialtjänsten. Det går bra att vara anonym och barnet behöver inte namnges. Tänk på att inte presentera dig om du vill vara anonym vid det rådande samtalet eftersom anonymiteten då inte gäller.
 3. Det är oftast bra att informera barnet om att föreningen tänker göra en anmälan, detta bör göras av den som känner barnet bäst. Föreningen bör rådgöra med socialtjänsten innan de informerar föräldrar om att de tänker göra en anmälan.
  Föreningen ska aldrig föra dialog med föräldrarna om misstanke gäller psykisk och/eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp inom familjen eller hedersrelaterat våld. Kontakta socialtjänsten för råd och stöd.
 4. Den person i föreningen som utsetts som ansvarig gör anmälan till socialtjänsten om den person som initierat oron inte själv vill anmäla. Om flera personer känner oro för ett barn kan flera underteckna en anmälan.
 5. Föräldrarna avgör om representant från föreningen får delta vid det första besöket hos socialtjänsten. Vid detta tillfälle kan man också diskutera frågor kring sekretessen.

Mall för anmälan

Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig. En skriftlig underlättar för vårdnadshavare, barnet och socialtjänsten eftersom den blir tydligare än en muntlig.

En anmälan bör innehålla

 • barnets namn, adress och personnummer
 • namn och adress till föräldrar/vårdnadshavare
 • telefonnummer till familjen
 • namn och telefonnummer på den som gör anmälan. Uppgifter om anmälarens roll i föreningen samt eventuellt förhållande till barnet.
 • anledning till anmälan, konkreta uppgifter om vad som utgör grunden för att anmälan görs samt omfattning och tidpunkter för när eventuella händelser har ägt rum
 • konsekvenser för barnet som anmälaren eventuellt observerat
 • redogörelser för eventuella insatser eller åtgärder från föreningens sida
 • information om föreningen diskuterat sin oro med föräldrarna
 • uppgifter om föreningen informerat föräldrarna om att anmälan görs.
Sidan publicerades