Skyldigheter vid förändring av skolgång

Barnets hemkommun är skyldig att ha koll på att alla barn får den utbildning de har rätt till enligt skollagen. Barn som är folkbokförda i Umeå kommun förväntas fullgöra sin skolplikt i Umeå. Om skolplikten ej fullgörs kan ärendet komma att överlämnas till andra myndigheter såsom Socialtjänst, Försäkringskassa och Skatteverket.

Vårdnadshavare behöver därför meddela eller ansöka om förändring av barnets skolgång.

Sökt och fått plats på friskola, skola i annan kommun eller statlig skola

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Flytta från Umeå kommun

Skolplikt och utlandsvistelse

Sökt och fått plats på friskola, skola i annan kommun eller statlig skola

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, till en skola i en annan kommun eller i en statlig skola behöver ni avsäga er den kommunala skolplaceringen genom att fylla i nedanstående blankett:

Anmälan om förändring av skolgång (blankett) , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om uppskjuten skolplikt

Enligt lag har alla barn i Sverige skolplikt från och med höstterminen det år de fyller sex år. Om du vill att ditt barn ska börja i skolan ett år senare måste du ansöka om ”Uppskjuten skolplikt”.

Vid gemensam vårdnad ska blanketten skrivas under av båda vårdnadshavarna. Ansökan bör skickas in senast i november inför nästkommande läsår, men det går att ansöka ända fram till höstterminens start.

Ansökan om uppskjuten skolplikt , 982.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Eftersom du inte vet om din ansökan kommer att bli beviljad är det viktigt att du även söker skola för ditt barn. Söka skola Länk till annan webbplats. ska du göra om du har önskemål om vilken skola ditt barn önskar plats på. Skicka in en ansökan till kommunen oavsett om ditt barn ska gå i en kommunal eller i en fristående verksamhet.

För att få börja ett år senare måste det finnas särskilda skäl för att skjuta upp skolstarten. Det är kommunen som avgör om barnet ska få börja skolan ett år senare eller ej. Det är inte en rättighet för ett barn att få börja skolan ett år senare och bedömningen av de särskilda skälen är strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet

  • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål
  • har en intellektuell funktionsnedsättning
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling
  • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

I din ansökan ska du beskriva vilka särskilda skäl som du anser finns för att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare. Du ska även skicka med

  • ett yttrande från rektor i förskolan
  • annan dokumentation/utredning som styrker de särskilda skäl du för fram. Det kan till exempel vara dokument om barnets utveckling, läkarintyg eller psykologutredning.

Flytta från Umeå kommun eller utvandra från Sverige

Är ni på väg att flytta från Umeå kommun och inte är i behov av skolplacering för ert barn så behöver ni meddela kommunen detta på nedanstående blankett.

Anmälan om förändring av skolgång (blankett) , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ny folkbokföringsadress till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolplikt och utlandsvistelse

Om ni ska vistas utomlands under en tid behöver ni kontakta Skatteverket för att få veta om ni kan behålla er folkbokföring i Sverige eller om ni behöver utvandra (se rubriken ovan).

Om ni kan behålla er folkbokföring i Sverige under utlandsvistelsen behöver ni i god tid ansöka om fullgörande av skolplikten på annat sätt alternativt skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse, då folkbokföringen innebär att skolplikten fortfarande gäller.

Kostnader för utbildning utomlands

Umeå kommun ger inte ersättning för grundskolekostnader som uppkommer i ett annat land.

I undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie svensk grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Umeå kommun har ett stort ansvar för att elever fullgör sin skolplikt. Innan beslut kan fattas om att en elev får fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie skolan krävs därför en grundlig utredning. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare lämnar in ansökan i god tid. Det kan ta upp till några månader att få beslut.

Ansök genom att skicka ett personligt brev till Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå kommun. För att fullgöra skolplikt på annat sätt utomlands måste samtliga tre kriterier enligt skollagen uppfyllas (24 kap 23§):

  • den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång
  • synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Du som är vårdnadshavare till barn som ska flytta utomlands men fortsatt ska vara folkbokförda i Umeå kommun kan ansöka om skolpliktens upphörande på grund av varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex–nio månader.

Uppgifterna i ansökan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. Ansökan ska göras i god tid innan planerad avresa och skickas till Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå kommun för beslut.

Ansökan om skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse (blankett) , 931.1 kB.

Efter att du skickat in ansökan

Om utlandsvistelsens bedöms som varaktig fattas beslut om att barnets skolplikt upphör. Barnet skrivs då ut från sin skola i Umeå. När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet åter skolplikt. Du som vårdnadshavare är då skyldig att ansöka om en ny skolplats. Det finns ingen garanti för att barnet placeras på den skola som barnet tidigare var inskriven på.

Sidan publicerades www.umea.se/skolplikt