Så utreds din ansökan

Inkommen ansökan

När du ansökt om parkeringstillstånd utreds din ansökan av en handläggare. Det skickas ingen bekräftelse på att din ansökan har kommit till Tillståndsenheten. Om det är uppgifter som saknas eller är otydliga kommer handläggaren att kontakta dig. Du kommer få veta vad du behöver komplettera din ansökan med.

Bedömning

Handläggaren gör en bedömning om du, utifrån din funktionsnedsättning, har väsentliga svårigheter att förflytta dig. Vid ansökan om parkeringstillstånd för passagerare gör handläggaren även en bedömning av din förmåga att lämnas ensam, sittande inomhus, medan förare parkerar på vanlig parkeringsplats. Handläggaren utgår ifrån den lagstiftning och rättspraxis som finns för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Förhandsbesked

Om det inte finns grund att bevilja din ansökan får du ett förhandsbesked. Detta är inte det slutgiltiga beslutet och går inte att överklaga. I förhandsbeskedet står det varför du inte kommer beviljas parkeringstillstånd. Under en tidsperiod finns möjlighet, om du vill, att komplettera din ansökan med mer information. Om du skickar in en komplettering görs en ny bedömning av handläggare innan slutgiltigt beslut tas. Om du inte skickar in en komplettering, eller om kompletteringen inte styrker ditt behov, kommer ett avslagsbeslut tas efter datumet som står i brevet.

Beviljad parkeringstillstånd

Om du beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickas ett brev hem till dig. I brevet finns beslutsmeddelandet, information och parkeringstillståndet som du ska lägga i bilrutan.

Överklagan

Om du har fått ett avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska sändas till Tekniska nämnden. Överklagandet måste ha kommit in till kommunens tillståndsenhet inom tre (3) veckor från den dag sökanden antas ha nåtts av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Beslutet antas nå sökanden inom två veckor från brevdatum. Överklagningstiden löper tre veckor därefter vilket innebär att överklagan måste ha kommit till oss inom fem (5) veckor från brevdatumet.

Sidan publicerades