Risker och riskobjekt

Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är

  • extremt väder
  • problem med dricksvatten och avlopp
  • strömavbrott
  • telestörningar
  • utsläpp av farliga ämnen.

Riskobjekt

I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

  • så kallade sevesoanläggningar (anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor) och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Umeå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Program för säkerhet och trygghet

Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet anger inriktning och mål för kommunens säkerhets- och trygghetsarbete. Det beskriver också hur kommunen och dess invånare ska arbeta för att minimera antalet oönskade händelser och konsekvenserna av dem.

Sidan publicerades