Vädret påverkar luften

Vädret påverkar halterna

Vädret har en avgörande betydelse för hur höga föroreningshalterna blir i luften. Vindar kan bidra till att föroreningarna transporteras bort och späds ut men kan även dra in långväga luftföroreningar. Solljus och värme gynnar bildandet av marknära ozon. Regnväder kan minska halterna av stora partiklar genom att mindre material virvlar upp från vägbanan.

Mest luftförorening på vintern

Generellt är luftföroreningen störst på vintern. Orsaken till det är att utsläppen är som störst då, bland annat på grund av bilarnas kallstarter. Så kallad inversion bildas när luften blir skiktad och den varmare luften lägger sig som ett lock över den kallare luften, som finns närmast marken. Vintertid i Umeå råder inversion eller stabil skiktning under drygt hälften av tiden. Då stannar föroreningarna kvar nära marken och orsakar höga koncentrationer av luftföroreningar. Inversioner förekommer främst vid klart och vindstilla vinterväder.

Sidan publicerades