Extra medel till samarbetet Umeå växer tryggt och säkert

Kommunfullmäktige har beslutat att ge extra tillskott till samarbetet Umeå växer tryggt och säkert 2.0 under 2024 och en miljon kronor går till kulturnämnden.

Kulturnämnden har beslutat att medlen fördelas på 300 000 kr till bibliotek, 300 000 kr till Kulturskolan och 200 000 kronor till programverksamheten samt 200 000 kronor för kommande nya insatser i samarbete med Brå, civil­samhälle och andra potentiella parter.

Kulturskolan, biblioteken och programavdelningen har redan idag aktiviteter med målet att Umeå ska växa tryggt och säkert. Det finns även planer på att ytterligare utveckla verksamheterna och aktiviteterna i samverkan med andra kommunala aktörer samt civilsamhället.

I det fortsatta arbetet med aktiviteter och mål kommer Umeå växer tryggt och säkert 2.0 (UVTS) att guida även kulturförvaltningen i arbetet, på egen hand och tillsammans med andra aktörer. Verksamheterna kommer att utgå från sex uppställda områden framtagna av Umebrå och UVTS:

  • Skolmisslyckande
  • Psykisk ohälsa
  • Ekonomisk utsatthet
  • Sårbara familjeförhållanden
  • Utanförskap
  • Avsaknad av positiva sammanhang.

Bibliotekens roll

Bland annat kommer biblioteken satsa på läsecirklar som leds av bibliotekarier, för unga i social utsatthet. Umeås folkbibliotek har redan erfarenhet av läsfrämjande insatser med positiva effekter i samarbete med kriminalvården.

Utvecklingsmöjligheter finns att i samarbete med socialtjänsten genomföra ett liknande upplägg för ungdomar som hamnat i utanförskap och som riskerar att hamna i kriminalitet.

En intressant lösning är bokklubben ”Readers are Leaders” som skapar positiva sociala sammanhang och förebilder genom att ungdomar, som handleds av vuxna, leder en välbesökt bokklubb för barn. Det är ett samarbete med ABF, Rädda Barnen och Hashtag Sisterhood.

Kulturskolans insatser

Kulturskolans ska samverka med skola och elevhälsa kring problematisk skolfrånvaro. Kulturskolan finns som resurs med kultur för hälsa för elever som inte klarar full skolgång, med anpassat schema och kulturaktiviteter på schemat, som del av åtgärdsprogrammet för individen. Målet är att samverka med fler skolor runt om i Umeå.

After school-verksamhet finns redan på Ålidhem, Ersboda och Mariehem. Gratis och regelbundet återkommande kulturaktiviteter i olika ämnen, i direkt anslutning till skoltiden. Möjlighet att prova på, men även att fördjupa sig i film, poesi eller musik. After school-verksamhet ska utvecklas i fler stadsdelar och kommundelar.

Programavdelningen på Väven

Ett utvecklingsområde är att genom bidrag till föreningar som arbetar med värdskap i Väven. Målet är att nå fler och nya föreningar och därmed bidra till fler finansieringsmöjligheter för föreningar i deras verksamhet.

Samarbetet med kulturorganisationen Selam, en nationell organisation med syfte att synliggöra kulturella minoritets­gruppers kulturuttryck ska utvecklas. Två konserter på Väven har arrangerats och lett till kontakter med nya lokala föreningar och nya publikgrupper.

Utvecklingsmöjligheter är att bredda utbudet i Väven genom att inkludera fler kulturuttryck, skapa fler samarbets­möjligheter och ge fler målgrupper tillgång till Vävens scener.

Speciell kulturpott

En speciell pott för kommande nya insatser i samarbete med Brå, civilsamhälle och andra potentiella parter ska inrättas. Potten fördelas löpande under året, med dialog inom kulturförvaltningen och i enlighet med kommun­fullmäktiges beslut och uppdrag.

Sidan publicerades