Utsatt för våld i nära relation

Är du över 18 år och utsatt för våld i nära relationer, prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål kan du kontakta mottagningen för våldsutsatta, kvinnofrid för stöd och hjälp. Ring 020-410 420 (som inte syns på telefonräkningen) eller mejla kvinnofrid@umea.se, så kontaktar de dig så snart de har möjlighet. Du kan vara anonym.

På mottagningen erbjuds du: råd och stöd, krissamtal, föräldrastöd, förmedling av skyddsåtgärder samt möjlighet att göra en polisanmälan.

Vad menas med våld i nära relation?

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våldet kan till exempel bestå av

  • fysiskt våld – kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad
  • sexuellt våld – våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld
  • psykiskt våld – direkta eller indirekta hot eller förlöjligande, även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten
  • social utsatthet – frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter
  • materiell eller ekonomisk utsatthet – personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt, kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme
  • försummelse – människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost, hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Bry dig!

Genom att lära dig känna igen tecknen kan du som finns i närheten göra skillnad innan det går för långt. Se, lyssna och läs mer på www.brydig.nu Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades