Juridisk process vid separation

Om föräldrarna inte kan lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbets­samtal hos familjerätten, kan ärendet gå vidare till tingsrätten.

Detta händer om någon av föräldrarna vill få saken prövad av domstol. Domstolen ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir ordentligt utredda. Domstolen får ge individ- och familjenämnden i uppdrag att verkställa en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Domstolen kan även ange riktlinjer för hur utredningen ska genom­föras samt när den ska vara slutförd.

Familjerättens ambition är att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet. Föräldrar, och i viss mån barn (beroende på ålder och mognad) som berörs av utredningen, erbjuds att aktivt delta i utredningen. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet. Utredningarna ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den. Om föräldrar kommer överens under utredningstiden kan familje­rätten hjälpa till att upprätta och godkänna ett avtal gällande tvistefrågorna.

Begäran om upplysningar

Domstol kan meddela tillfälligt beslut i mål om vårdnad, boende och umgänge. Inför det beslutet kan domstolen begära upplysningar som den kan behöva för att fatta beslutet.

Överflyttning av vårdnad

Om barnet står under vårdnad av en förälder och denne dör, ska domstolen på ansökan av den andre föräldern eller på anmälan av socialnämnden, anförtro vårdnaden åt den andre föräldern eller, om det är lämpligare åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Utredning och yttrande görs av individ- och familjenämnden. Yttrande inhämtas även av överförmyndaren.

Kontakt

Vill du veta mer eller om du behöver råd och stöd i ditt föräldraskap kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet.

Mottag­ningsenheten
090-16 10 02

Du kan även kontakta social­tjänstens familjerättsenhet som har telefontid klockan 08.30–09.15 varje vardag utom onsdag. Vänd dig till oss med frågor och funderingar inom familjerättens område. Råd­givningen är kostnadsfri. Du når Familjerätten via Umeå kommuns växel, 090-16 10 00.

Sidan publicerades