Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Illustration som visar en möjlig storlek och placering av ett resecentrum i Sävar. Exakt hur resecentrum kommer att se ut är inte bestämt ännu. Illustrationen visar även en kulvertering av Öxbäcken med en ny gång- och cykelbro. Illustration: Rundquist Arkitekter.

Plan för Norrbotniabanan förbi Sävar går vidare

Arbetet med Norrbotniabanan tar nu ytterligare ett steg. Järnvägsplanen för sträckan Dåva–Gryssjön väntas fastslås innan årsskiftet. Nästa steg för Trafikverket blir detaljprojektering av järnvägen och stationsläget vid Sävar. Inför det har Umeå kommun gjort ett medskick om vilka anpassningar och justeringar som bör göras. Anpassningarna ska göra det möjligt att bygga ett stationsområde som går i linje med den fördjupade översiktsplanen och som bidrar till Sävars utveckling.

Elin Lundbäck arbetar som exploateringsingenjör och är en av dem som arbetar med planeringen av resecentrums­området i Sävar.

Vad är det för medskick kommunen har gjort till Trafikverket?

– Trafikverket bygger en station med plattformar, plattformstak och en stationsbyggnad på plattformen, men kommunen har som ambition att bygga ett resecentrum som kan fylla fler resandefunktioner. När Trafikverket nu påbörjar detalj­projektering har de frågat oss om vi vill att de ska göras anpassningar för ett resecentrum. Vi har därför listat det som vi ser viktigt för att kunna utveckla området som vi vill. Det handlar till exempel om justeringar av längder på stödmurar och bredder på slänter för att öppna upp för att kunna bygga ett resecentrum och få till bra anslutningar för resenärer till och från resecentrum och stationen.

Hur stort blir resecentrum i Sävar?

– Platsen vid stationen i Sävar är en relativt liten plats där många funktioner ska få plats för en så bra miljö för resenärerna som möjligt. Vi har utrett vilka möjligheter som finns på platsen och vilka basfunktioner som är viktiga att få till, till exempel toalett, väntutrymmen och gång- och cykelvägar, busshållplatser och parkering. Exakt hur stort rese­centrum kommer att bli är inte bestämt, men i det arbete som gjorts ser vi det som lämpligt med en mindre byggnad.

Förutom att Trafikverket ska börja detaljprojektera stationen, vad händer mer?

– Kungsvägen behöver flyttas och ge plats åt järnvägen. Kommunen tar fram en ny detaljplan för gatans nya läge och granskning av planen är planerad till hösten. Det kommer också att påbörjas en detaljplan för resecentrum under hösten. Kungsvägen kommer att börja byggas om tidigast 2024.

På platsen för järnvägen och resecentrum finns idag Preem och en kiosk. Den macken kommer att behöva stänga. Nuvarande ägare, kommunen och Trafikverket för en dialog om ett nytt läge för en ny drivmedelsstation. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut området invid den nya rastplatsen vid den södra trafikplatsen som en lämplig plats.

När rullar första tågen in på perrongen i Sävar?

– Förhoppningsvis år 2030. Mellan Umeå och Sävar kommer det då att ta cirka 10 minuter med tåg.

Sidan publicerades