Likabehandling, kränkningar och trakasserier

Alla barn ska känna sig trygga i skolan – det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan ska enligt Skollagen och Diskrimineringslagen främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkningar så att ingen blir utsatt. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Vad betyder likabehandling, kränkningar och trakasserier?

Likabehandling handlar om barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Förskolan och skolan arbetar alltid med att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.

Kränkningar kan vara:

 • fysiska (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar med mera)
 • verbala (hot, svordomar, elaka ryktesspridningar, öknamn med mera)
 • psykosociala (utfrysning, grimaser, blickar med mera)
 • texter, filmer och bilder (teckningar, lappar, sms, mms och meddelanden på olika sociala medier).

Mobbning är när kränkningar upprepas och det pågår över tid. Sexuella trakasserier kan vara tafsningar, bilder eller filmer med sexuellt innehåll, ovälkomna komplimanger, anspelningar eller jargong. Trakasserier är när kränkningarna har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är

 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • etnicitet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • könsidentitet eller uttryck
 • ålder
 • kön.

Om du blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att förskolan eller skolan får kännedom om att det sker kränkningar eller trakasserier.

Du kan prata med pedagog, mentor, rektor, skolsköterska eller kurator på skolan eller att vårdnadshavare tar kontakt med förskolan eller skolan. Alla som jobbar i skolan och förskolan är skyldiga att hjälpa till att få stopp på kränkningar, deras jobb är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning och trygghet de ska ha.

Din förskola eller skola ska ha en plan för att motverka kränkande behandling samt aktiva åtgärder. Det innebär ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter enligt diskrimineringsgrunderna.

Planen och de aktiva åtgärderna ska vara framtagen i samarbete med barn och elever samt informerats till alla vårdnads­havare. I det dokumentet kan man läsa vad förskolan/skolan tänker arbeta med under året samt hur de agerar när någon blivit kränkt eller kränker andra.

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Förskolor och skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (oavsett huvudman)

Elevhälsa inom kommunen

Elevhälsa inom fristående enheter, se enhetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om akut hjälp behövs

Vänd dig hit när det är akut

Sidan publicerades