Trygghet, kränkningar och trakasserier

Alla ska känna sig trygga i skolan – det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Skolan och förskolan har en skyldighet att se till att ingen ska bli utsatt för kränkningar och trakasserier. Om det händer har man rätt att få hjälp.

Vad är en kränkning och trakasserier?

Gemensamt för dessa tre begrepp är att det handlar om att någon känner sig ledsen och kränkt.

Kränkning kan vara

 • fysiskt (slag, knuffar, ovälkomna beröringar, tafsningar med mera)
 • verbalt (hot, svordomar, elaka ryktesspridningar, öknamn med mera)
 • psykosocialt (utfrysning, grimaser, blickar med mera)
 • texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbplatser med mera).

Mobbning är när kränkningar upprepas och det pågår över tid.

Sexuella trakasserier kan vara tafsningar, bilder med sexuellt innehåll, ovälkomna komplimanger, anspelningar eller jargong.

Trakasserier är när kränkningarna har samband med någon diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är

 • sexuell läggning
 • funktionsnedsättning
 • etnicitet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • könsidentitet eller uttryck
 • ålder
 • kön.

Om du blir utsatt eller ser någon bli det

Det är viktigt att förskolan eller skolenheten får kännedom om att det sker kränkningar eller trakasserier.

Prata antingen med pedagog/mentor, rektor, skolsköterska eller kurator på skolenheten eller att vårdnadshavare tar kontakt med förskolan/skolenheten. Alla som jobbar i skolan och förskolan är skyldiga att hjälpa till att få stopp på kränkningar, deras jobb är att se till att alla barn mår bra och får den utbildning och trygghet de ska ha.

Din förskola/skolenheten ska ha en plan för att motverka kränkande behandling samt aktiva åtgärder som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att inom verksamheten motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Planen och de aktiva åtgärderna ska vara framtagen i samarbete med barn och elever samt informerats till alla vårdnads­havare. I det dokumentet kan man läsa vad förskolan/skolenheten tänker arbeta med under året samt hur de agerar när någon blivit kränkt eller kränker andra.

Det ska även finnas både riktlinjer och rutiner för arbetet mot trakasserier och kränkande behandling.

Hit kan du vända dig

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan:

Förskolor och skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (oavsett huvudman)

Elevhälsa inom kommunen

Elevhälsa inom fristående enheter, se enhetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomshälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om akut hjälp behövs

Vänd dig hit när det är akut

Sidan publicerades