En brandman med rökdykarutrustning håller i en slang riktad in genom en dörröppning som det kommer rök ifrån. I bakgrunden syns en brandbil stå parkerad

Bild från en av räddningstjänstens brandövningar. Fynden av PFAS har gjorts på ytor vid brandstationen där räddningstjänsten tidigare övade med brandsläckningsskum som innehöll PFAS. Numera används andra släckmedel och släckmetoder.

PFAS på brandstationer i Umeå kommun

PFAS har påträffats vid undersökningar på brandstationerna i Umeå och Holmsund. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd bedömer att föroreningarna inte innebär någon omedelbar risk för människors hälsa. Fler undersökningar krävs dock för att fördjupa riskbedömningen och få en tydligare bild av om och hur föroreningarna sprids.

Runt om i landet har man hittat höga halter av PFAS i grundvatten som har förorenats av brandsläckningsskum från övningsplatser för räddningstjänsten. På brandstationerna i Umeå och Holmsund finns ytor som har använts för att öva med släckskum. Räddningstjänstens undersökningar visar nu att det förekommer PFAS på båda brandstationerna, både i jorden och i grundvattnet.

Ingen omedelbar hälsorisk

– Utifrån det vi vet just nu bedömer vi att det inte finns någon omedelbar risk för människors hälsa. Det innebär ingen risk att arbeta och vistas på stationerna. Det finns inte heller några vattentäkter eller enskilda vattenbrunnar i brandstationernas närområde och därför har vi inte skäl att misstänka att PFAS från brandstationerna ska hamna i dricksvattnet, säger Isabelle Lindfors, miljöinspektör, miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun.

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som har använts inom många områden sedan 1950-talet. Kunskaperna om ämnenas effekt på hälsan är begränsade men mycket tyder på att de har en påverkan.

Används inte längre av räddningstjänsten

PFOS är en mindre grupp PFAS-ämnen som tidigare har använts i brandsläckningsskum, men är förbjudna sedan 2008. När förbudet kom togs skummet ur drift och tankarna på brandstationerna sanerades. Sedan 2021 används inte heller skum med övriga PFAS-ämnen.

– Eftersom vi vet att PFAS är svårnedbrytbart har vi valt att sluta använda det, även fast det inte finns något totalförbud än. Skum innehållande PFAS var något som många räddningstjänster använde förut. Nu bedömer vi att det finns andra alternativ som fungerar tillfredställande, både andra skum och släckmetoder, säger Anders Jonsson, räddningschef, Umeåregionens brandförsvar.

Fördjupade undersökningar krävs

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu förelagt Umeåregionens brandförsvar att göra fördjupade undersökningar för att ta reda på om och hur PFAS sprids till andra områden, vilka risker det i så fall kan innebära och vilka åtgärder som krävs för att minska spridningen.

– Föroreningarna innebär inte någon omedelbar hälsorisk för människor, men det är viktigt att förhindra att ämnena sprids vidare med grundvattnet, så någon typ av åtgärder kommer sannolikt att krävas, säger Isabelle Lindfors.

Mer information

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp kemikalier som har använts inom många områden sedan 1950-talet, till exempel impregnering, rengöring, kosmetika och skidvalla. PFAS är en förkortning för per- eller polyfluorerade ämnen och kallas ibland för högfluorerade ämnen.

Kunskapen om ämnenas effekt på hälsan är begränsade men studier har visat att vissa PFAS-ämnen kan påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzymer. PFAS kan möjligen även vara cancerframkallande.

De flesta studier om hälsoeffekterna är gjorda på PFOS som är en mindre grupp PFAS-ämnen. PFOS har bland annat använts i brandsläckningsskum. Höga halter av PFOS har upptäckts i grundvatten som har förorenats av brandsläckningsskum på övningsplatser. PFOS är sedan 2008 förbjudet inom EU, med vissa undantag.

Kemikalieinspektionen om PFAS Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades