Holmöns lanthandel, en sommardag

Holmöns lanthandel

Bristfällig trafik till Holmön stryper livsviktiga samhällsfunktioner

Umeå kommun vill att nuvarande huvudmannaskap för trafiken till Holmön ska bestå utifrån förhandlingsuppgörelsen från 2007. Efter över 65 år av ovilja, oklarheter och bristande respekt för de boende är det också hög tid för ett ansvarsutkrävande kopplat till huvudmannaskapet. Det skriver kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott i ett remissvar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

– Den bristfälliga trafiken till Holmön gör att kommunens invånare isoleras och förvägras grundläggande och livsviktiga samhällsfunktioner samtidigt som godstransporter stryps. Det skapar dessutom svårigheter för kommunen att fullfölja delar av det kommunala uppdraget, exempelvis i form av att upprätthålla hemtjänst för boende på ön. Situationen är oacceptabel och behöver en omedelbar lösning, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

År 2022 gav Regeringen via Infrastrukturdepartementet i uppdrag till Länsstyrelsen och Trafikverket att utvärdera hur förbindelserna till och från Holmön fungerat hittills och om de bör ändras för att ske på ett hållbart och effektivt sätt.

Som en del i uppdraget bidrog Umeå kommun med rapporten ”Holmötrafiken – behov i dag och imorgon. Nulägesbild och behovsanalys för Holmöns utveckling”. Behovsanalysen klargör vilka transportbehov som finns på ön idag och inom en lämplig planeringshorisont, samt vad som är en rimlig servicenivå och hur den kan åstadkommas. Behovsanalysen har utgjort underlag för Länsstyrelsens och Trafikverkets utvärdering av trafiken.

I maj 2023 redovisade Länsstyrelsen och Trafikverket regeringsuppdraget genom slutrapporten ”Holmöleden – Ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling”. Umeå kommun redogjorde för sina synpunkter kring rapporten i en skrivelse till departementet.

I remissvaret till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet konstateras att vintern 2023/2024 är den tredje vintern som Umeå kommun har tvingats vidta nödåtgärder för att möjliggöra transporter till Holmön genom att bekosta extra helikopterturer, stakning av skoterled och godstransporter via skoter.

– Stabila och säkra kommunikationer till och från Holmön året runt är en nyckelfråga för Holmöns utveckling i alla aspekter, såväl befolkningstillväxt, ökad bebyggelse, näringslivsutveckling, service och samhällsviktig infrastruktur. Osäkerheten i trafiken och brist på ansvarsutkrävande gör att livskvalitén påverkas mycket negativt för boende och verksamma på Holmön, vilket är orimligt säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Sedan Länsstyrelsens och Trafikverkets rapport redovisades i maj 2023 har ännu ett år passerat med oklarheter och brister i Holmötrafiken. Med yttrandet till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tar Umeå kommun tillfället i akt att ännu en gång lämna synpunkter på rapporten.

  • Kommunen anser att nuvarande huvudmannaskap ska bestå utifrån slutsatserna i förhandlingsuppgörelsen från 2007. Detta grundas på flera aspekter: att trafikering sker mellan två kommuner, det av staten påtalade regionala intresset för friluftslivet, statens beslut om naturreservat, behoven för rennäringen, Holmöns strategiska läge och intresse utifrån Försvarsmaktens perspektiv, samt det rekreativa värdet för kompetensförsörjningen i norra Sverige kopplat till den gröna omställningen.
  • Kommunen anser att det efter över 65 år av ovilja, oklarheter och bristande respekt för de boende är hög tid för ett ansvarsutkrävande kopplat till huvudmannaskapet.
  • Kommunen förordar alternativ C i rapporten ”Holmötrafiken trafikeringsalternativ” i kombination med F vid svåra isförhållanden. Kommunen har förhoppningar om att Trafikverket snarast möjligt kallar samman en gemensam arbetsgrupp för att inleda planeringen av en ny färja.
  • I arbetet med aktuellt regeringsuppdrag lyftes initialt behovet av att alla parter skulle försöka ompröva/omvärdera tidigare ställningstaganden för att hitta nya vägar framåt. Kommunen har i arbetet spelat in ett ansvarstagande för investeringarna i hamnanläggningen i Byviken kopplat till en ny färja enligt alternativ C. Detta handlar om en investering i storleksordningen 30–50 miljoner kronor (inklusive eventuella stöd/bidrag). Några omprövade ställningstaganden från övriga parter har kommunen inte noterat.
  • Vad gäller avgifter för att delfinansiera trafiken konstateras i rapporten ”Holmöleden - Ett Regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling” att det behövs en ny förordning för att Trafikverket ska kunna avgiftsbelägga trafiken. Detta är samma slutsats som gjordes i förhandlingsuppgörelsen för 17 år sedan och är således ingen ny information att använda som argument för ett skifte i huvudmannaskapet.
Sidan publicerades