Färjan M/S Capella, Holmöleden, närbild av bryggan

Färjan M/S Capella går i dag på Holmöleden.

Trafiken till Holmön är Trafikverkets ansvar

Huvudmannaskapet och driften av färjetrafiken till Holmön ska även i fortsättningen ligga på Trafikverket. Det skriver kommunstyrelsen i Umeå kommun i ett remissvar till regeringen. Kommunen vill också att Trafikverket kallar samman en arbetsgrupp för att inleda planering av en ny färja.

– Diskussionerna om Holmötrafiken har pågått i över 65 år. Trots att ansvaret för trafiken hela tiden har legat på Trafikverket, har ovilja och oklarheter från myndigheten krävt stora resurser och återkommande krisåtgärder från kommunen. Framför allt har Trafikverkets hantering över åren visat på bristande respekt för de boende på Holmön. Det börjar bli dags för ett ansvarsutkrävande kopplat till huvudmannaskapet, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Remissvaret gäller rapporten ”Holmöleden – ett regeringsuppdrag avseende ledens funktion och utveckling." Rapportens huvudalternativ för att lösa utmaningarna med Holmötrafiken är att Umeå kommun tar över huvudmannaskapet, som bland annat innebär att kommunen kan ta ut passageraravgifter, ha rådighet över trafiken, få statlig medfinansiering och större möjligheter till extern finansiering av en ny färja.

Umeå kommun motsätter sig detta och skriver i remissvaret till regeringen att nuvarande huvudmannaskap även fortsatt ska bestå utifrån slutsatserna i förhandlingsuppgörelsen från 2007. Den konstaterar att trafikering sker mellan två kommuner, det finns ett av staten påtalat regionalt intresse för friluftslivet, ett av staten beslutat naturreservat, samt behov hos rennäringen. Dessutom är Holmön är en strategisk ö för Sverige, den har ett rekreativt värde men också ett värde för kompetensförsörjningen i norra Sverige kopplat till den gröna omställningen.

Vad gäller avgifter för att delfinansiera trafiken konstateras i den aktuella rapporten att det behövs en ny förordning för att Trafikverket ska kunna avgiftsbelägga trafiken. Det är samma slutsats som gjordes i förhandlingsuppgörelsen för 15 år sedan.

I arbetet med rapporten lyftes initialt behovet av att alla parter skulle försöka ompröva/omvärdera tidigare ställningstaganden för att hitta nya vägar framåt. Umeå kommun har i arbetet spelat in ett ansvarstagande för investeringarna i hamnanläggningen i Byviken kopplat till en ny färja. Detta handlar om en investering i storleksordningen 30–50 miljoner kronor, inklusive eventuella stöd/bidrag.

– Även om Umeå kommun möter upp så är det bekymmersamt att konstatera att övriga parter inte har kommit in med några nya ställningstaganden och förslag till alternativa lösningar. Rapporten signalerar enbart att Trafikverket återigen, trots utredningar och regeringsbeslut under 65 år, vill frånsäga sig sitt ansvar för Holmötrafiken. Det är förstås oacceptabelt, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

I remissvaret till rapporten hyser Umeå kommun förhoppningar om att Trafikverket efter sommaren kallar samman en gemensam arbetsgrupp för att inleda planeringen av en ny färja.

Sidan publicerades