Avgifter för vård- och omsorgsboende

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du hyra, avgift för vård och omsorg samt avgift för kost. I avgiften ingår hjälp med tvätt, städning, inköp och personlig omvårdnad. På boendet tillhandahålls förbrukningsvaror i form av toalett- och hushållspapper, tvätt- och rengöringsmedel och städutrustning. I avgiften ingår även hälso- och sjukvårds­insatser som utförs av kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Du betalar även hyra för din bostad.

Avgiftsreglerna innebär att du betalar:

  • hyra för lägenheten enligt den hyra som hyresvärden fastställt
  • avgift för vård och omsorg, maximalt 2 575 kronor per månad. Avgiften
    inkluderar hälso-och sjukvårdsinsatser. Maka, make eller sammanboende som är medboende på vård- och omsorgsboende utan eget beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter i hemtjänst.
  • avgift för kost 4 604 kronor per månad – frukost, lunch, middag och två mellanmål ingår i avgiften.

Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller autogiro om du har internetbank.

Hyra

Du betalar hyra för din lägenhet utifrån bostadens storlek. I och med att bostadshyra betalas har du rätt att söka bostads­tillägg eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Vid flytt till vård- och omsorgsboende erbjuds ensamstående ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Avvecklingstiden får uppgå till högst tre månader. Under den tiden avräknas de faktiska bostadskostnaderna för båda bostäderna mot nettoinkomsterna

För att hänsyn ska tas till dubbla boendekostnader ska hyresavier och avgiftsunderlag skickas in inom en månad. I de fall avgiftsutrymmet blir negativt sker ingen jämkning av hyra eller kost, endast vård- och omsorgsavgiften för det särskilda boendet. Observera att hyresfakturorna kvarstår och inte blir reducerade oavsett betalningsförmåga för vårdavgiften.

beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas lön från anställning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, pension, livränta, avgångsersättning, utbildningsbidrag, underhållsbidrag och bidragsförskott. Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas in i inkomsten.

När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen har skyldighet att betala ut medel till en omsorgstagare för att hen ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Aktuella minimibelopp

För dig som är 65 år eller äldre

Ensamstående 8 336 kr per månad.
Sammanboende 7 036 kr per månad.

För dig som är yngre än 65 år

Ensamstående 9 042 kr per månad.
Sammanboende 7 612 kr per månad.

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man eller förvaltare.

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten. Se ansökan om lägre avgift längre ner på sidan.

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du vistas på sjukhus, hos en närstående eller är bortrest sänks avgiften. Vid planerat uppehåll och vid sjukhus­vistelse dras kosten av från första frånvarodagen. Vård och omsorg dras av från och med dag 8. Hyra debiteras alltid fullt ut.

Så betalar du avgiften

Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift:

  • via räkning som sänds hem till dig varje månad
  • via e-faktura om du har internetbank
  • via autogiro genom att ansöka om autogiro via din internetbank eller fylla i Umeå kommuns webblankett för autogiro

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

Dina avgifter omprövas varje år

I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din avgift kan då förändras beroende av din inkomst, skattebestämmelser och förändrat basbelopp.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Det kan gälla att du är missnöjd med avgiftens storlek, det sätt som socialtjänsten har räknat fram ditt avgiftsutrymme och/eller förbehållsbelop. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

För medboende partner

En medboende partner som bor på särskilt boende utan att själv ha ett beslut om särskilt boende betalar för beviljade insatser enligt avgifter för hemtjänst.

När en person flyttar till ett vård- och omsorgsboende och dess partner bor kvar i hemmet ska ni meddela Pensionsmyndigheten. Då registreras ni som särbos och båda har rätt att ansöka om bostadstillägg eller bostadsbidrag samt uppräkning av de allmänna pensionerna. Det innebär även att era gemensamma bostadskostnad och inkomster ligger till grund för beräkningen av avgifts­utrymmet till kommunen.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgiftshandläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30.

Sidan publicerades