Att bli äldre

Äldreomsorgen ger stöd till dig som är över 65 år och har behov av hjälp för att klara din vardag.

Hjälp i hemmet

Insatser som kan bli aktuella är: Hemtjänst, dagverksamhet, trygghetskamera, trygghetslarm, telefonservice, korttidsboende samt ledsagarservice. Läs mer under Hjälp i hemmet.

Boende för äldre

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till något av kommunens olika boenden för äldre. Läs mer under Boende för äldre, särskilt boende.

Andelen äldre i samhället ökar och äldreomsorgen behöver därmed tänka nytt för att kunna erbjuda rätt typ av tjänster i framtiden. Under 2021 arbetade äldreomsorgen med ett projekt med syftet att ta reda på vad personer över 65 år anser sig behöva för att leva ett självständigt och gott liv samt ta fram, utveckla och testa nya idéer utifrån den input som samlades in.

Äldreomsorgen arbetar utifrån Innovationsguidens modell för tjänstedesign, en process framtagen för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor.

Intervjuer och workshops

Under våren 2021 djupintervjuades seniorer utan insats från äldreomsorgen, seniorer med hemtjänst, seniorer på vård- och omsorgsboende samt deras anhöriga. Dessutom genomfördes två workshops på temat "Hur ser livet ut 2031?", deltagarna där var nyblivna pensionärer. Syftet var att få en bild av hur de tänker sig att deras liv ser ut om tio år utifrån självständighet och livskvalitet.

Utifrån de insikter som framkommit i intervjuer och workshops har ett antal aktiviteter redan införts för att inspirera och informera seniorer gällande ett självständigt och gott seniorliv.

Läs mer om aktiviteterna och prenumerera gärna på nyheter på Seniortorget

Ta fram idéer och testa idéer

Under andra halvan av projektet valdes utvecklingsområden ut som projektet sedan fokuserade på. Därefter togs idéer fram och testades av målgruppen för att tillsammans komma fram till de allra bästa förbättringsförslagen.

Läs mer

Slutrapport , 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om tjänstedesignprocessen på Innovationsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport från workshops "Hur ser livet ut 2031?" , 9.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Hello Future)

Rapport Innovationslabb , 982.9 kB, öppnas i nytt fönster. (RISE)

Rapport Innovationssprint , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Hello Future)

Seniortorget

Insatser som inte beviljas av äldreomsorgen

Det finns andra insatser som kan vara aktuella för dig som är äldre, men som inte beviljas av äldreomsorgens handläggare. Läs mer om dessa insatser eller hjälpmedel:

Färdtjänst

Medicingivare

Förflyttningshjälpmedel

Bostadsanpassning

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades