Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Personer med demenssjukdom kan genom rätt stöd och insatser behålla förmågor och leva ett mer självständigt liv med bra livskvalitet långt in i sjukdomen.

Vad?

Umeå kommun deltog 2020 i ett nationellt projekt som leddes av Svenskt demenscentrum och som utgick från Socialstyrelsens rapport om ”Ett standardiserat insatsförlopp för personer med demenssjukdom” (2019).

Projektgruppen genomförde en kartläggning som fångade förbättringsområden, behov av samordning och behov av samverkan mellan kommunens olika aktörer samt samverkan med regionens primärvård och specialistsjukvård. Prioritering:

  1. Bygga upp ett kognitivt team och använda SIP (samordnad individuell plan) som verktyg.
  2. Erbjuda stöd till anhöriga till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

Varför?

Personer med demenssjukdom kan genom rätt stöd och insatser behålla förmågor och leva ett mer självständigt liv med bra livskvalitet långt in i sjukdomen. Det ger dem också möjlighet att bo kvar i det egna hemmet längre.

När anhöriga erbjuds stöd och utbildning i ett tidigt skede ökar möjligheten att få strategier för att hantera situationen och att inte själv drabbas av egen ohälsa.

Att implementera Socialstyrelsens modell "standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom" kan medverka till en mer jämlik vård och omsorg oavsett var i landet personen bor.

Hur?

  1. Bygga upp ett kognitivt team (multiprofessionellt) som arbetar gränsöverskridande mellan kommunens egna verksamheter och med regionen. Utveckla ett standardiserat arbetssätt för personer som får en diagnos på en kognitiv sjukdom/demenssjukdom och dennes anhöriga. Använda de verktyg som finns för att underlätta samverkan, tex. samordnad individuell plan (SIP).
  2. Erbjuda anhöriga till personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom tidigt stöd och utbildning.

Mål: Implementera det standardiserade insatsförloppet för personer med demenssjukdom, arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande i tidigt skede av sjukdomsförloppet.

Öka möljligheten för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom att leva ett bra liv, med bibehållen livskvalitet och att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Involverade verksamheter: Utredning äldre, hemtjänst, dagverksamhet, hemsjukvård, särskilt boende, kommunala demensteamet, anhörigstöd, funktionshinderomsorgen, regionens hälsocentraler, geriatriken.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 210812-

Strategier: Samarbeta, förebygga, kompetensförsörja, digitalisera

Sidan publicerades