Projektet Seniortorget

Genom ökad tillgänglighet, öppenhet, inspiration och information bidra till ett självständigt och gott seniorliv.

Vad?

Skapa en plats som genom samverkan internt och externt synliggör seniorernas möjlighet att påverka sitt seniorliv. Att skapa förutsättningar så att invånarna kan leva ett självständigt och gott liv i så hög utsträckning som möjligt genom samverkan med det omgivande samhället och med seniorer som medskapare. Seniortorget öppnades oktober 2021.

Varför?

Andelen äldre i befolkningen ökar markant. För att möta den demografiska utvecklingen krävs nya arbetssätt. Vikten av förebyggande och hälsofrämjande insatser för äldres fysiska och psykiska hälsa lyfts fram i forskningen. Forskningen visar att det finns starkare evidens för insatser som främjar ett flertal livsstilsfaktorer och som har betydelse för ett hälsosamt åldrande, bland annat social gemenskap, fysisk aktivitet och matvanor.

Hur?

Genom att:

  • Nå ut till en större andel av umeåborna
  • Erbjuda förebyggande insatser utifrån evidens
  • Informera och inspirera fler att leva ett självständigt och gott seniorliv
  • Öka kunskapen inom området digitalisering
  • Vara del i civilsamhället med fler samarbetsformer och partnerskap
  • Omvärldsbevaka information som berör Preventions uppdrag

Mål: Öka andelen äldre i Umeå kommun som lever ett så självständigt och gott liv som möjligt.

Involverade verksamheter: Prevention

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 210201-221002

Strategier: Samarbeta, förebygga, digitalisera

Sidan publicerades