Arbetssökande och kompetensförsörjning

Om du söker nya vägar till arbete eller studier, kan Umeå kommun erbjuda en rad olika insatser. Med stöd ansvarar du för din utveckling. Arbetsättet följer en metod som kartlägger din kompetens, dina intressen och förmågor. Du erbjuds praktik, arbetsträning/prövning på både ordinarie arbetsmarknaden samt egna avdelningar. Du erbjuds även matchning, introduktion, mål- och handlingsplan samt uppföljning.

Du kan få stöd med att öka din motivation, få bättre rutiner, testa din arbetsför­måga, prova nya arbetsuppgifter, referenser samt hitta vägar till arbete eller studier.

Umeå kommun har en avdelning som handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program. Verksamheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, utrikes födda samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. De ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasie­ungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och anvisas av handläggare hos våra samverkansparter. Allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Västerbotten, socialtjänsten och kommunal vuxen­utbildning. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har information om arbetsmarknadspolitiska program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du som arbetsgivare har behov av att anställa eller vill ta emot en prakti­kant kan Umeå kommun hjälpa dig.

Umeå kommun har ett tjugotal arbetsmarknadskonsulenter, som arbetar med en metod som har sin grund i "Supported Employment".

Stöd vid rekrytering

Umeå kommun och arbetsmarknads- och integrationsavdelningen kan hjälpa dig som arbetsgivare och individ att möjliggöra praktik, arbetsträning och anställning. Stödet kan bestå av matchning, förslag till arbetsanpassning, arbetsplatsanalys och kontinuerlig avstämning och uppföljning.

Stöd finns med hela vägen vid introduktion, praktik eller prövningstid samt gör regel­bundna uppföljningar. Att låta en individ pröva sin arbetsförmåga inom ramen för en ordnad praktik är en framgångsfaktor för (åter)inträde på arbetsmarknaden. Det kan vi hjälpa till med! Ta kontakt med Matchningskontoret om du önskar veta mer:
jonas.oberg@umea.se eller ann-catrin.persson@umea.se. Om du är en representant för Umeå kommuns verksamheter kan du också läsa mer om Umeåjobb på intranätet.

Umeå kommun erbjuder insatser till individer mellan 16 och 64 år. För att de ska finna, få och behålla sin kompetens, med sikte mot arbetsmarknaden.

Utvecklande insatser som exempelvis måluppföljning, coaching, friskvård och praktik är viktiga inslag. Allt för att snabbt komma till egen försörjning.

Drygt hälften av deltagarna går vidare till egen försörjning efter insatser.

Deltagare hänvisas efter kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Region Västerbotten eller social­tjänsten. Tillsammans med dessa aktörer och andra, exempelvis yrkes- och studievägledare, hälso- och sjukvårds­personal med flera, samverkas det för att hitta vägar till arbete eller studier.

Efter avslutat uppdrag kan individen ha en kompetensprofil, en aktivitets­baserad bedömning och en målplan som kan ligga till grund för fortsatt plane­ring.

Sidan publicerades