NKI och mätningar om företagsklimat

För att fortsätta utveckla och förbättra Umeå kommuns service är det viktigt för oss att veta vad företagare tycker om det vi gör. Förutom direkt dialog med företagare deltar vi i ett antal NKI (nöjd kund index)-mätningar och rankingar. Det är viktiga verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling.

Vi har de senaste åren förbättrat våra resultat i flera av undersökningarna. Under 2023 har Umeå kommun klättrat 39 placeringar från plats 127 till plats 88. Det innebär att vi passerat Sverigesnittet samt snittet för Större stad för första gången. 2017 hade vi 63 i NKI och har sedan klättrat till 76 under 2023. Vår plats i kategorin ”Större stad” är 8 av 23 vilket är ett bra resultat.

Insikt från SKR – vår viktigaste mätning

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Den görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighets­områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Fördelar med undersökningen

 • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
 • Det är endast de som haft en kontakt med kommunen som deltar.
 • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
 • Kommunen ser resultaten i nära anslutning till fattade beslut.
 • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner.

Resultat från Insiktsmätningen

Diagrammet nedan visar NKI för olika myndighetsområden. Längst till höger finns resultatet aggregerat.

Bildspelet nedan visar resultatet för olika myndighetsområden jämfört med gruppen ”Större stad”. En bild visar även olika serviceområden.

Vi vill bli bättre

Kommunen bjuder genom samhällsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör tre gånger om året in företagens bransch­organisationer till samverkansmöten. För 2023 finns Svenskt Näringsliv, Fastighetsföretagarna, Byggföretagen, Visit Umeå och Företagarna representerade. På mötena sker genomgång av senaste resultaten, uppföljning av handlings­planer, planering av gemensamma aktiviteter och tillfälle för båda parter att lämna synpunkter på varandras verksamheter. Ömsesidig respekt, gemensamt lärande och att lära känna varandra är grundstenarna. Samhälls­byggnads­direktören för enkla anteckningar från mötena och andra delar av kommunen bjuds in vid önskemål.

Vi vet att som ”kund” till oss är du inte alltid är nöjd med de beslut du får. Men oavsett ska handläggningen av ärendet skett med höga betyg på de punkter som Insikt mäter. Vi strävar efter att bli bättre och exempel på aktiviteter som genomförts under året är

 • nytt ärendehanteirngssytem och E-tjänst för Bygglov
 • översyn av ledtider och övergångar i processer
 • förbättrad information/webb
 • branschmöten och informationsträffar inom olika områden
 • kompetensutveckling av handläggare
 • utveckla rådgivning
 • nyanställningar för kortare handläggningstider.

Mer om Insiktsmätningen

På Sveriges kommuner och regioners webbplats kan du läsa mer om undersökningen Länk till annan webbplats.

Övriga mätningar och statistik

Förutom Insiktsmätningen finns Umeå kommun med i bland annat Näringslivsrankingen, Småföretagarindex och Hållbarhetsindex. Läs mer om de olika mätningarna nedan.

I årets ranking har 32 000 företagare i hela landet utvärderat förutsättningarna att bedriva näringsverksamhet i hemkommunen. I rankingen undersöks bland annat attityder, service och bemötande, men också hur upphandling och kommunal konkurrens hanteras liksom hur kommunikationen med kommunen fungerar. Svenskt Näringsliv tittar även på kommuner som är uthålliga och förbättrar villkoren för företagen flera år i rad.

Umeå kommun tappar 19 placeringar i årets ranking, från 144 till 163. Bland de större städerna, kommuner med minst 50 000 invånare, ligger vi på plats 13. När det gäller frågan om det ”sammanfattande omdöme du vill ge företagsklimatet i Umeå kommun” har vi förbättrat betyget de sista fyra åren, från 3,23 till 3,51, där Sverige­snittet ligger på 3,46.

Läs mer om undersökningen på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.

Visar förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets kommuner.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. 290 kommuner rankas baserat på offentlig statistik om nio olika dimensioner av företagande. De bästa villkoren för företagande finns i storstäder, i pendlingskommunerna kring storstäderna och i landsbygds­kommuner med en stark turismsektor.

I senaste mätningen klättar Umeå från plats 151 till plats 121 av 290 kommuner. Bland 21 större städer ligger Umeå på plats 10.

Läs mer om undersökningen hos Småföretagarnas riksförbund Länk till annan webbplats.

För fjortonde året i rad har Aktuell hållbarhet tagit fram kommunrankningen för ”Miljöbästa kommun”. Syftet är att ta tempen på hur kommunerna integrerar klimat- och hållbarhet i den kommunala agendan.

Umeå kommun hamnar på plats 87 av 290 i årets kommunrankning. Placering i kommungruppen ”Större städer och kommuner nära större stad” är plats 31 av 108.

Läs mer om undersökningen: Sveriges miljöbästa kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är inte någon kundmätning men i statistiken från Bygglov finns många intressanta siffror. Här går det bland annat att se handläggningstider och ärendemängd.

Se statistik för Bygglovsavdelningen Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades