Illustrerad gatumiljö med trottoar, grönska, cykelväg och bilväg

Möjlig utformning av väg 503 (gamla E4) med en framtida esplanad genom Teg inramad av nya stadskvarter. Från nuvarande korsning med Tegsvägen norrut. Illustration Tyréns.

Viktigt planbesked när kommunen tar över vägar innanför ringleden

När kommunen tar över de tidigare Europavägarna innanför ringleden ska de omvandlas till stadsgator. För det krävs nya detaljplaner. Planbesked har nu lämnats för en stor detaljplan som sträcker sig från Söderslättsrondellen till trafikplatsen vid Tegs centrum. Det är den första större etappen i det stadsutvecklingsprogram som finns för Teg.

– Nu planlägger vi för den kommande Tegsesplanaden vilket är en förutsättning för alla kommande etapper. Vi går från en motorled rakt genom Teg till en modern stadsgata med mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, grönska och fler bostäder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förutom väg 503 och trafikplatserna ingår ett antal intilliggande blivande kvarter i planområdet. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för genomförandet av den inledande fasen av stadsutvecklingsprogrammet Innanför ringleden och den tidigare beslutade strukturplanen för Teg, som är indelad i fem etapper.

Detaljplanen som nu har fått planbesked handlar om etapp A i strukturplanen. Etapp A möjliggör Tegsesplanadens omvandling och är en viktig förutsättning för att övriga delar i strukturplanen ska kunna utvecklas. Totalt skapas förutsättningar för cirka 600 nya bostäder inom planområdet. Möjligheten för en ny förskola ska utredas.

Förstora bilden

Karta som visar etappernas indelning

Förstora bilden

Karta över detaljplanens avgränsning

– Det är mycket positivt att utvecklingen av Teg går vidare. Den här planen är avgörande för att få till bra lösningar när de stora på- och avfarterna till väg 503 ska ersättas med vanliga plankorsningar. Tegsvägen byggs om i detta nu och anpassas för den stora förändring som kommer framöver, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Detaljplanen kommer att kräva ett större gestaltningsarbete med fokus på övergripande trafikstruktur, samman­hängande grönytor, och exploateringsgrad. Även Tegsesplanadens bredd och hantering av dagvatten och höjder behöver hanteras i planarbetet. Förskolans placering måste utredas med hänsyn till bland annat luftkvalitet och buller. En viktig gestaltningsfråga blir mötet mellan det befintliga och det tillkommande.

Sidan publicerades