Vattendroppe kommer ut ur kran.

Utvecklingsstrategi för vatten och avlopp antagen

Umeå växer och det kräver hållbara och kostnadseffektiva lösningar för vatten och avlopp. Kommunfullmäktige har antagit en utvecklingsstrategi med tillhörande VA-policy för att säkra behoven på sikt.

− Planerna för vatten och avlopp har varit pausade sedan 2018 i väntan på nya lagar och ändrade förutsättningar, men nu går vi vidare med frågan hur framtidens VA-lösningar ska vara. Långsiktigt hållbar förvaltning av vatten som naturresurs och tydlighet med vad som gäller är viktigt för miljön och Umeås tillväxt, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden, som presenterade ärendet i kommunfullmäktige.

I dag råder osäkerhet om och när ett område eventuellt ska erbjuda kommunalt vatten och avlopp. Det är viktigt för invånare, företag, kommunen och kommunala bolag att veta och kunna förhålla sig till, bland annat för planering och investering. Utvecklingsstrategin som nu är antagen är i flera delar för att hantera dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Vattentjänstplan ska tas fram 2023

Bland de första uppdragen för att uppfylla kraven i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är att ta fram en så kallad vattentjänstplan under 2023. Planen ska innehålla kommunens långsiktiga bedömning av behovet av nya områden för kommunalt vatten och avlopp. Principiell inriktning i Umeå kommun är att ingen storskalig utbyggnad av allmänna anläggningar planeras utanför befintliga områden med kommunalt vatten och avlopp.

Normalt ska fastigheter inom ett kommunalt verksamhetsområde anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommuner ges också möjlighet att under vissa förutsättningar låta fastighetsägare ordna egna avloppslösningar, även i samlad bebyggelse och också med hänsyn till miljö och hälsa.

Kapacitet vid skyfall?

I vattentjänstplanen ska också åtgärder lyftas som kan behövas för att kommunala VA-anläggningar ska fungera även vid ökad belastning, till exempel vid skyfall. Det kan till exempel vara överväganden som att leda bort vatten på ytan genom översvämningszoner istället för via rörledningar. Det måste också tas med i samhällsplaneringen.

Beslutet innebär också några övriga uppdrag:

  • projektera överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Umeå och Hörnefors, förstärka kapaciteten i Ostnäs och planera för utbyggnad i Täfteå
  • ta fram en samhällsekonomisk analys och samordna arbete med kommunikationsplan och VA-översikt (kommunstyrelsen)
  • fastställa en plan för enskild avloppshantering och en plan för miljöövervakning (miljö- och hälsoskyddsnämnden)
  • revidera dagvattenprogrammet och samordna det med den kommande vattentjänstplanen (tekniska nämnden)
  • ta fram riktlinjer och rutiner för att ansluta till kommunalt vatten utanför områden som har kommunalt vatten och avlopp (kommunstyrelsen).

Det blev en del diskussion i kommunfullmäktige innan utvecklingsplanen antogs. Arbetarpartiet menade att det här är en redovisning av åtgärder snarare än en strategi med tydliga mål och yrkade därför på återremiss, men det vann inte gehör bland övriga ledamöter

Mer information

Läs mer om utvecklingsstrategi för vatten och avlopp: www.umea.se/vastrategi

Sidan publicerades