Bilden visar en illustration av flygfoto över Tomtebo strand

Illustrationer visar omfattningen av framtida Tomtebo strand. Illustration: White arkitekter. Det är en av Umeås största detaljplaner med plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, till exempel handel och service.

Detaljplan för Tomtebo strand godkänd

Mellan Nydalasjön och universitetsområdet i Umeå planeras en stadsdel med nytänkande och hållbarhet i fokus. Här skapas plats för 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter för verksamheter, handel och service. Byggnads­nämnden har nu passerat en milstolpe för hållbar utveckling och godkänt detaljplanen för Tomtebo strand.

– Det här är en av de största planerna som vi arbetat med i Umeå. Genom den här planen skapar vi viktiga förutsättningar för många att kunna leva ett hållbart liv i flera generationer. Stadsdelen är också en viktig pusselbit för att binda ihop Tomtebo med Universitetsstaden, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Med hänsyn till natur och hållbara transportmedel

Planen möjliggör för cirka 3 000 bostäder och 70 000 kvadratmeter verksamhetsyta, med byggnader som huvud­sakligen är 3–6 våningar höga. Detaljplanen tar hänsyn till betydelsen av Kolbäcken och den gröna korridoren, prioriterar hållbara färdmedel, och minimerar genomgående biltrafik. Ett centralt stråk för kollektivtrafik kommer att binda samman området och göra det lättillgängligt.

Efter inkomna synpunkter vid granskningen under våren 2022 har planen justerats för att förbättra trafiksituationen, särskilt vid Tomtebovägen och Tomteborondellen. Viktiga ändringar inkluderar utökning av vägområdet vid Tomtebo­rondellen, breddning av området runt Kolbäcken och justering av Bäckbrons placering för att skydda bäckens naturliga flöde. Ett tidigare planerat torg vid Tomtebovägen planeras nu till en park.

– Samarbetet med byggaktörerna och de kommunala bolagen har varit en framgångsfaktor för att planen blivit så här bra. Eftersom vissa delar kopplat till hållbart byggande och social hållbarhet inte kan regleras i detaljplanen, kommer kvalitetsprogrammet att spela en avgörande roll i att omvandla planens goda intentioner till verklighet, säger Robert Axebro (C), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Nu när byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen, skickas den vidare till kommunfullmäktige för antagande. Utvecklingen av Tomtebo strand kommer att ske i etapper över cirka 15 år. Det första som börjas med är infrastruktur­arbete och den nya brandstationen under 2024 och därefter bostadsbyggnation från 2025.

Om Tomtebo strand

Tomtebo strand är en nytänkande stadsdel i det växande Umeå.Med ett läge nära stadens centrala delar och natur­områden ska Tomtebo strand bli en plats som möter framtidens höjda krav på hållbar stadsutveckling och där människor i alla åldrar trivs. Bebyggelsen i stadsdelen ska vara blandad och rymma 3 000 bostäder samt en bredd av verksamheter. Tomtebo strand utvecklas av Umeå kommun, HSB, NCC, PEAB, Riksbyggen, Rikshem, Skanska, Slättö, Umeå Energi och Vakin.

Sidan publicerades