Inackorderingstillägg

Gymnasieelever, med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokföringsadress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadsomkostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg, till detta.

För att kunna prövas för inackorderingstillägg ska den sökande

  • vara inackorderad på studieorten, styrks med hyreskontrakt eller intyg från hyresvärd
  • vara inskriven i kommunal gymnasieskola
  • vara folkbokförd hos vårdnadshavare i Umeå kommun
  • vara mottagen i första hand
  • inte vara äldre än 20 år (man kan beviljas inackorderingstillägg till och med vårterminen det år man fyller 20 år)
  • studera på heltid
  • ha ett avstånd mellan bostad och skolan på minst 40 kilometer enkel väg eller vid kortare avstånd en restid på minst 2 timmar enkel väg mellan bostad och skola.

Inackorderingstillägg och bidrag till dagliga resor, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt.
Vid prövning tas endast hänsyn till elevens möjlighet att delta vid skolans anordnade verksamhet, och inte exempelvis möjlighet att delta vid fritidsaktiviteter.

Elever som studerar hemifrån på distans, med kommunal huvudman på annan ort kan ha rätt till ersättning för resor för obligatoriska moment där fysisk närvaro krävs, i enlighet med tabell nedan och ersättningsnivå baserat på reseavstånd i kilometer. Detta gäller förutsatt att eleven är mottagen i första hand, och att aktuell huvudman har godkänt tillstånd för den distansundervisning som bedrivs, enligt skollagen 22 kap. 2§ och 7-9 §§. Om eleven är mottagen i andra hand gäller kontantersättning med max en trettiondedel av prisbasbelopp.

Elever som studerar vid en fristående gymnasieskola, eller folkhögskola hänvisas till CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., för statligt stöd gällande inackordering.

Avståndsmätning

Avståndsmätning mellan folkbokföringsadress och skola sker med hjälp av Umeå kommuns lantmäteri och det geografiska informationssystemet (GIS). Du kan själv beräkna avståndet mellan folkbokföringsadress och skola här:

Inackorderingstillägg

Utbetalning av inackorderingstillägg utgår från nedan fastställd beloppstabell där lägsta belopp motsvarar en trettiondedel av prisbasbeloppet. Tabellen uppdateras årligen. Avrundning av avståndet sker uppåt till närmaste hel kilometer. Belopp i kronor avrundas till närmaste lägre helt tiotal.

Belopp per månad (september till maj)

Reseavstånd, kilometer

Belopp, kronor

Kommentar

40–174

1 910

(1/30 av prisbasbeloppet år 2024)

175–599

2 139

(1,12/30 av prisbasbeloppet)

600–899

2 368

(1,24/30 av prisbasbeloppet)

900–1 299

2 598

(1,36/30 av prisbasbeloppet)

1 300 eller längre

2 827

(1,48/30 av prisbasbeloppet)


Ansökan

Beslut om stöd till inackordering beviljas för hela gymnasietiden under förutsättning att eleven fortsatt uppfyller kraven och gällande regelverk inte förändras. Utbetalning sker månadsvis och tillämpas inte retroaktivt. Ansökan om inackorderingstillägg behöver inkomma senast den 30 september, för beslut om ersättning för ett helt läsår. I övrigt gäller stöd till inackordering från innevarande ansökningsmånad.

För omyndig elev skickar elevens vårdnadshavare in ansökan om kontantersättning. Elev som är myndig vid ansökningstillfället ska själv skicka in ansökan.

Alternativt kontakta handläggare på Utbildningskontoret via mejl: utbildningskontoret@umea.se eller telefon: 090-16 12 20 så får du en blankett hemskickad.

Vid ändrade förhållanden

För att undvika återkrav är det viktigt att du anmäler eventuella förändringar som påverkar inackorderingstillägget. Till exempel studieavbrott, ändrad folkbokföringsadress eller om inackorderingen upphör.