Medarbetare från Vakin pumpar upp vatten som flödar ur en grov slang.

Det kommunala bolaget Vakin fixar dricksvattnet i din kran.

Tillsammans bygger vi det hållbara samhället

Dåva Deponi och Avfall AB, logotyp

Vakin förser dig som bor i Umeå, Vindeln och Nordmaling med dricksvatten, renar ditt avloppsvatten och underhåller anläggningar och ledningar. Ditt avfall tas omhand på ett sätt som är bra för miljön, vid sophämtning eller när du besöker återvinningscentralen. I bolagets uppdrag ingår också att samla, stärka och sprida kunskap och förändra beteenden.

Samhället stannar utan vatten, avlopp och sophämtning

Umeå, Vindelns och Nordmalings kommuner äger Vakin och bolagets uppdrag är vatten, avlopp, avfall och återvinning. Det är samhällsviktiga funktioner som många tar för självklara. Vakin hanterar stora volymer. 2020 producerade vattenverken 10 miljoner kubikmeter dricksvatten och reningsverken renade 15 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Sopbilarna tömde 1,4 miljoner soptunnor och återvinningscentralerna hade 350 000 besökare. Under markytan planerar, bygger och underhåller Vakin den osynliga staden, med mil efter mil med ledningar. Den service och de tjänster vi erbjuder dig som kund underlättar din vardag, men målet är större än så.

– En av förutsättningarna för att minska den globala uppvärmningen är styrningen mot cirkulära flöden av resurser. Här har Vakin en mycket viktig roll i och med de stora resurser vi hanterar, både inom vatten och avfall. Vakin vill bidra till en hållbar vattenförsörjning och avfallshantering, där giftfria och cirkulära kretslopp minskar resursanvändningen och begränsar klimat- och miljöpåverkan, säger Tomas Blomqvist, vd, Vakin.

Medarbetare från Vakin arbetar med en ledning i marken.

Under markytan planerar, bygger och underhåller Vakin den osynliga staden, med mil efter mil med ledningar.

Ingen vinst – men miljön är en vinnare

Vakin är inte vinstdrivande. Hanteringen av vatten, avlopp och avfall bekostas helt och hållet av avgifter. De bygger på självkostnadsprincipen, vilket betyder att var och en ska betala sin del av Vakins tjänster och de gemensamma ledningarna och anläggningarna.

Vakin tänker cirkulärt och resterna från samhället och från verksamheten är resurser, för att producera biogas, näringsämnen, energi och material. För att gå mot ett mer cirkulärt samhälle behövs samverkan, innovationsförmåga och nya affärsmodeller. Men Vakin behöver också påverka alla som bor i våra kommuner, för att förändra synsätt och beteende i hemmet, skolan och på jobbet. Ett sätt är Vakins skolinformation; 1 400 fjärdeklassare utbildas varje år i vatten- och avfallsfrågor.

Lastbil på väg att hämta sopor

I det cirkulära samhället är rester resurser.

200 000 törstiga Umeåbor vill ha vatten i kranen

Vakin har flera projekt för att trygga framtidens vattenförsörjning i den växande Umeåregionen. Ett är en förstudie till en ny grundvattentäkt, ett annat är att bygga ut Umeå stads vattenverk på Forslunda. I andra änden av vattnets kretslopp pågår ett hundratal projekt för säker avloppsrening. Där är ett av de större och mer utmanande projekten den nya avloppsledningen efter Strombergs väg som ersätt en gammal sliten ledning i Hamrinsberget. Ny teknik som smarta vattenmätare gör det enklare att hitta läckor och planera underhållsarbete. De kommer att installeras under de kommande åren hos våra kunder.

Flicka slänger kompost i tunna.

Du som bor i Umeå är riktigt bra på att sortera matavfallet rätt.

Umeåbor sorterar hyfsat men behöver återbruka mer

Du som bor i Umeå är riktigt bra på att sortera matavfallet rätt. I den gröna tunnans soppåsar finns en hel del som hade kunnat användas bättre. Umeåregionens kommuner har ett gemensamt mål om att minska avfallet med 25 procent till 2025. Vi behöver hjälpas åt med det. En viktig del är att öka återbruket och få fler att dela, laga och låna i stället för att köpa nytt.

Vakin samarbetar med flera aktörer för att öka återbruket. På återvinningscentralerna finns återbrukshus där du kan lämna saker som kan få nytt liv hos någon annan. Ett exempel är sport och fritidsutrustning. Vakin samarbetar med Fritidsbanken, som lånar ut sakerna gratis. Besökare har också kunnat skänka äpplen till mustning och byggmaterial till andra besökares hemmaprojekt. I RE Umeås återbruksgalleria i MVG-gallerian kan resurser från återvinningscentralerna bli goda affärer med vinster för både miljö och ekonomi.

Medarbetare från Vakin vid en hög med återvunnet material

På återvinningscentralerna återvinns material eller tas om hand för att återbrukas.

Vakin går gärna över gränsen

Vakin vill medverka till att sprida miljöteknikkompetens över kommun-, läns- och landsgränser. På så sätt kan bolaget bidra till utveckling och de globala miljömålen. Internationellt har bolaget genomfört flera samarbetsprojekt, kunskapsutbyten för god livsmiljö åt FN, OECD och EU. Just nu pågår EU-projektet SUBTRACT för ekonomiskt hållbart återbruk. Vakin kommer även att inleda att samarbete med organisationen WaterAid och Godawari kommun i Nepal. för hållbar vatten- och avfallshantering. Men, Vakin samarbetar även regionalt och lokalt. Ett exempel är Sharing City Umeå som innebär att olika aktörer i kommuner arbetat för smarta sätt att dela resurser, lokaler, prylar och kunskap.

– Det är tillsammans vi kan tackla framtidens utmaningar. Jag är glad över att Vakin inom många områden får vara det goda exemplet både regionalt, nationellt och internationellt, säger Tomas Blomqvist.

Lär dig mer om kommunbolagen

Kommunala bolag levererar också olika slags samhällservice till dig som bor i kommunen, till exempel; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, kollektivtrafik, hamnläggningar, parkeringar, kulturutbud och mycket annat. Några bolag ägs helt av Umeå kommun, andra är delägda och drivs i samverkan med privata aktörer eller andra myndigheter. I en serie artiklar får du veta mer om bolagen i kommunkoncernen.

Läs mer om Umeå Kommunföretag AB och kommunföretagen: www.ukf.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skiss över kommunens och kommunkoncernens organisation: www.umea.se/organisation

Mer information

Vy över Umeå, med Vakins logotyp och playknapp

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin) förser Umeå, och Vindeln och Nordmaling med dricksvatten, hanterar avloppsvatten, hushållsavfall och återvinning med visionen "Tillsammans bygger vi det hållbara samhället". Bolaget har 140 000 kunder, 175 medarbetare och driver cirka 100 utvecklingsprojekt per år. (uppgifter från 2020)

Läs mer om Vakin på www.vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Vakin
090-16 19 00
kundservice@vakin.se

Sidan publicerades