Bild som beskriver sommarens gatuprojekt

Översiktskarta av sommarens gatuprojekt som fokuserar på trafiksäkerhet och hållbart resande.

Vägarbeten för trafiksäkerhet och hållbart resande

Under sommaren 2024 börjar flera gatuprojekt som ska öka trafiksäkerheten för dig som går och cyklar och förbättra framkomligheten för kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Läs om kommunens vägarbeten i sommar, och via länkar om vägarbeten som Trafikverket utför.

Vägarbete pågår med asfaltläggare, lastbil och vägarbetare

Kommunens projekt är av mindre karaktär, men har betydelse för kollektivtrafik, cyklister, fotgängare och boende i närområdena. Uppskattad tidplan varierar, vissa projekt beräknas pågå under en vecka medan andra pågår i ungefär sex veckor. Gemensamt för projekten är att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet.

– Vi har länge arbetat systematiskt och framgångsrikt med trafiksäkerhet och hållbart resande. Kommunen har en viktig roll för att skapa ännu bättre möjligheter för hållbara färdsätt genom att till exempel underlätta för kollektivtrafiken och säkra gång- och cykelvägar, säger Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.

Några projekt som pågår i sommar

Del av Frejavägen, mellan Eriksdalsvägen och Svenskbyvägen i Holmsund

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Ombyggnation av befintlig gata. I anslutning till den byggs en gång- och cykelväg för att skilja fotgängare och cyklister från övrig trafik. Utformning blir lik övriga delar på Frejavägen. Informationstavlor med exakt tidpunkt för arbetena ställs ut på platsen.
 • Omledning av trafik: Delvis, följ skyltning på platsen.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka sex veckors arbete.

Del av Skravelsjövägen, mellan Varpvägen och Härvelgatan

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Ombyggnationen syftar till att skilja gång- och cykeltrafik från bussgatan för att göra det säkrare för trafikanter på sträckan. Informationstavlor med exakt tidpunkt för arbetena ställs ut på platsen.
 • Omledning av trafik: Kollektivtrafiken leds om till Varpvägen. Även gång- och cykeltrafik leds om, följ skyltning på platsen.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka fem veckors arbete.

Fogvägen

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Breddning och ombyggnation för att förbättra framkomlighet för kollektivtrafik på Fogvägen.
 • Omledning av trafik: Vägarbetet får påverkan på trafiken och det kommer vara farbart, men välj annan väg om möjligt.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka en veckas arbete.

Gång- och cykelväg mellan Rothoffsgatan och Järnvägsallén

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Bredda och förbättra gång- och cykelväg genom att fylla upp och lägga om asfalt. Informationstavlor med exakt tidpunkt för arbetena ställs ut på platsen.
 • Omledning av trafik: Gång- och cykelväg är obrukbar under tiden som projektet pågår. Följ skyltning på platsen.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka tre veckors arbete.

Trottoar vid Hagaskolan

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Ombyggnation av befintlig trottoar vid Hagaskolan.
 • Omledning av trafik: Nej.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka tre veckors arbete.

Cykelparkeringshus i anslutning till Kärnvägen busshållplats

 • Projektstart: Sommar 2024.
 • Genomförande: Anlägga en grund och ställa upp ett cykelparkeringshus i anslutning till busshållplatsen.
 • Omledning av trafik: Nej, busshållplatsen är tillgänglig under byggtiden.
 • Uppskattad tid för projektet: Cirka fem veckors arbete.

Ta del av andra aktuella gatuprojekt på kommunens projektkarta
På kartan, klicka på knappen "Trafik och infrastruktur" i listen längst upp.

Mer information

Sidan publicerades