Bild över omledning av trafik vid avstängning av Tegsvägen

Delsträckan av Tegsvägen som ska byggas om är markerad i rött.

Tegsvägen stängs för att anpassas

I början av 2024 stängs Tegsvägen mellan Norra Obbolavägen och Vintergatan. Vägen ska sänkas för att säkra delar av Teg mot översvämning och för att möjliggöra nya flerbostadshus mellan Tegsvägen och Yrkesvägen. Arbetet är en del av den pågående stadsomvandlingen på Teg, "Innanför ringleden". Tegsvägen beräknas öppna igen under hösten 2024.

– Vi förstår att det kommer bli stökigt under perioden som vägen är avstängd. Därför gör vi flera åtgärder för att minska de negativa effekterna. Bland annat byggs en tillfällig väg från Tegsvägen till Yrkesvägen och gång- och cykeltunneln som går under Tegsvägen fram till Vintergatan hålls öppen under hela byggtiden. Det känns bra då vi vet att den cykelvägen används flitigt av barn som ska till idrottsplatsen under fotbollssäsongen, säger Katarina Gref, projektledare.

Samtidigt som Tegsvägen byggs om ska Odlarvägen förlängas och ansluta till Tegsvägen. Den vägen öppnar dock inte förrän de planerade flerbostadshusen mellan Tegsvägen och Yrkesvägen är klara.

Under tiden som Tegsvägen stängs av leds trafiken om. Följande gäller under byggperioden:

För dig som är bilist:

  • Tegsvägen stängs av helt mellan rondellen på Norra Obbolavägen till och med Vintergatan.
  • En tillfällig väg byggs som ansluter Tegsvägen till Yrkesvägen. Den tillfälliga vägen blir enkelriktad och möjliggör för trafik från Tegsvägen att ta sig norrut till Yrkesvägen, och därifrån vidare österut.
  • Det går inte att köra ut från Hökvägen eller Vintergatan.
  • In- och utfart till Söderslätt från Norra Obbolavägen sker via Linåkersvägen och Ringvägen.
  • Trafik från väg 503 (gamla E4) leds via Yrkesvägen till Norra Obbolavägen.
  • Yrkesvägen blir enkelriktad senare i vår när cykelbanan söder om Tegsvägen stängs.
  • För att avlasta rondellen vid Tegsvägen/Riksvägen samt öka framkomligheten för kollektivtrafiken längs Riksvägen, stängs Tegsvägen och Domarevägen av vid Bryggargatan. Biltrafik leds i stället ut via Bryggargatan till Bölevägen. En del av Bölevägen öppnas så det blir möjligt att köra Bryggargatan till Riksvägen. Detta gäller tills grävningar längs Bölevägen startar igen till våren.

För dig som går eller cyklar:

  • Cykelbanan norr om Tegsvägen stängs helt.
  • Cykelbanan söder om Tegsvägen är öppen till och med slutet av våren, därefter hänvisas gångare och cyklister till Yrkesvägen.
  • Från Vintergatan blir det möjligt att cykla genom tunneln under Tegsvägen och vidare upp på bron mot ishallen under hela byggtiden.

Förändringar i omledningar och avstängningar kan komma att ske under byggperioden. På projektsidan www.umea.se/tegsvagen Länk till annan webbplats. finns kartor som visar vilka omledningar som gäller. Projektsidan uppdateras löpande med status på projektet och det finns möjlighet att prenumerera på sidan. Ett informationsbrev skickas även ut i början av året till boende i närområdet som påverkas av att Tegsvägen stängs av.

Omledning av trafik under vinter till vår 2024
Omledning av trafik under vår till höst 2024

Omvandlingen av Teg görs för att framtidssäkra Umeå

Umeå växer mot 200 000 invånare och på Teg pågår ett av de större stadsutvecklingsprojekten. När den sista etappen av ringleden runt Umeå är färdigbyggd tar Umeå kommun över europavägarna från Trafikverket. Väg 503/gamla E4 på Teg kan då byggas om till en modern stadsgata med mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, grönska och fler bostäder.

– Ombyggnaden är jätteviktig för att ge förutsättningar för de nya bostäder som planeras vid Tegsvägen. På lite längre sikt behövs ombyggnaden för att Tegsvägen ska kunna ansluta väg 503, eller Tegsesplanaden, i en plankorsning. Sänkningen av Tegsvägen är också ett steg i att säkra att dagvatten rinner till älven så att risken för översvämningar minskas, säger Anna Flatholm, stadsarkitekt.

Nya bostäder byggs längs Tegsvägen

Ombyggnationen möjliggör för de flerbostadshus som ska byggas mellan Tegsvägen och Yrkesvägen, där Expo låg förut. Rivnings- och byggnationsarbete kan komma att påbörjas under 2024 om fastighetsägaren startar byggprojektet. Projektet innehåller cirka 200 bostäder. Direkt sydväst om Expos gamla lokal äger kommunen en fastighet som även den ska omvandlas till bostäder. Inom den delen av kvarteret kan cirka 100 bostäder byggas enligt gällande detaljplan.

Sidan publicerades