Tillfällig installation i korsningen längs Vasagatan under en del av 2022.

Sex av tio positiva till tillfälliga gatuinstallationer

Omkring sex av tio tillfrågade är positiva till de tillfälliga lösningarna som fanns längs Vasagatan under sommaren 2022. Det man uppskattade mest var sittplatserna, grönskan och cykelparkeringen. Ungefär en tredjedel upplever platsen som tryggare med den tillfälliga lösningen. Det konstaterar en ny rapport från det ArkDes-ledda innovationsprojektet Street Moves som tillsammans med Umeå kommun arbetade fram den nya lösningen som funnits på platsen mellan juni-oktober 2022.

Resultaten från de tillfälliga Street Moves-lösningarna har vävts in i arbetet när nu Vasagatan görs om permanent 2023 och framåt. Den nya utformningen bygger på erfarenheterna där cykelparkeringen, det avsmalnade gaturummet samt möblering av gatan med fler sittplatser och gröna inslag är direkta resultat från Street Moves.

Busstrafik och den tyngre trafiken med varuleveranser bidrar till att många Umeåbor upplever Vasagatan som en bakgata, trots sitt centrala läge. Därför står Vasagatan inför stora förändringar de kommande åren då kommunen förbättrar gatan genom att förvandla den till en stadsgata.

I rapporten som släpptes tidigare i veckan summeras det två år långa innovationsprojektet Street Moves 2 som har omvandlat gator i sex kommuner – Helsingborg, Göteborg, Umeå, Hultsfred, Härnösand och Södertälje. Fokus är att ge mindre plats för bilen och mer plats för annat som kommunens invånare vill ha, och att involvera medborgarna i processen. I rapporten beskrivs bland annat de processer och resultat som har genererats i de sex kommunerna som idag leder arbetet med omvandlingen av våra gator.

Några av de effektmål kommunen ville nå genom innovationsprojektet är att:

  • göra gatan mer attraktiv
  • göra gatan trygg, trevlig och inbjudande
  • minska trafiken och bilens dominans
  • utforma Vasagatan efter kartlagda behov hos boende, fastighetsägare, verksamheter och studenter
  • skapa ett sammanhållande stråk från norr till söder
  • utveckla arbetet med inkluderande medborgardialog
  • testa lösningar och funktioner inför den långsiktiga ombyggnationen 2023.

Genom att utforska vilka värden man kan tillföra till en bakgata som är starkt påverkad av leveranstrafik har Umeå kommun deltagit i en större workshop med uppföljande digitala möten där det fanns goda möjligheter för berörda att bidra under processens gång.

– Vår erfarenhet är att Street Moves metoder fungerar bra för att våga tänka lite nytt, för att förankra ett projekt och skapa delaktighet hos berörda aktörer. Det har varit roligt och spännande men dialogarbete kräver mycket tid, kraft och resurser från projektstart till färdig etablering och uppföljning, säger Maria Östlund, projektledare Umeå kommun.

Baserat på de behov som kartlagts genom dialogmöten och den initiala workshopen utvecklade landskapsarkitekterna hos designteamet på Tyréns fram en stor mängd idéer för Vasagatan. Designprocessen mynnade slutligen ut i ett antal moduler i form av sittytor, odlingslådor, trafikfunktioner och utsmyckningar som testades ute på gatan under sommaren 2022. Under dialogarbetet involverades även Västerbottens läns hemslöjdsförening som bidrog med utsmyckning i form av slöjdade trädetaljer och grönska i form av linodling. Linodlingen ingick även som en del i det nordiska projektet 1 kvm LIN.

Vad är Street Moves?

Street Moves drivs av ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, och finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i samarbete med kommunerna. Street Moves har genomförts i två omgångar, en med Helsingborg, Göteborg och Umeå under 2021 och 2022 samt vidare arbete med Hultsfred, Härnösand och Södertälje under 2022 och 2023. En bredd av designaktörer och lokala aktörer har bidragit i de olika testbäddarna.

Sidan publicerades