Avgift för hemtjänst

Du betalar samma avgift oavsett vilken utförare du väljer. Hur stor din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnads­kostnader samt att kunna betala hyran. Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via räkning som sänds hem till dig varje månad alternativt via e-faktura eller via autogiro om du har internetbank.

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet.

Avgifter

Avgifter hemtjänst

 • Nivå 1: upp till 15 timmar per månad, 472 kronor per månad
 • Nivå 2: mellan 15,01 och 35 timmar per månad, 1 416 kronor per månad
 • Nivå 3: mer än 35,01 timmar per månad, 2 359 kronor per månad

Avgiften beror på hur omfattande ditt behov är. Maxavgiften är 2 359 kronor per månad och omfattar hjälp i hemmet inklusive städning, trygghetslarm, ledsagning och telefonservice samt hälso- och sjukvård i hemmet. Hjälpmedel och kost ingår inte.

Avgift för städning

 • Städ 1 gång per vecka, 1 202 kronor per månad
 • Städ 1 gång per månad, 496 kronor per månad
 • Städ var tredje vecka, 730 kronor per månad
 • Städ varannan vecka, 966 kronor per månad

Du kan byta ut städtillfället mot fönsterputsning, avfrostning av kyl och frys samt rengöring av ugn.

Måltidsabonnemang

 • Ett mål mat per dag, 1 765 kronor per månad
 • Två mål mat per dag, 3 530 kronor per månad

Vid matdistribution tillkommer en avgift 164 kronor per månad, ingår i maxtaxa.

Hälso- och sjukvård i hemmet

 • Inskriven i hemsjukvården, 472 kronor per månad. Ingår i maxtaxa.
 • Enstaka besök, 200 kronor. Ingår ej i maxtaxa.

Övriga avgifter

 • Fotvård, 436 kronor per behandling
 • Dagverksamhet, 78 kronor per dag
 • Korttidsboende, 217 kronor per dygn
 • Trygghetslarm, 306 kr/månad
 • Telefonservice, 118 kr/månad

Avgifter för hjälpmedel

Så beräknas avgiften

Din faktiska avgift kan vara lägre beroende på din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala hyran. Denna summa kallas förbehållsbelopp.

Förbehållsbeloppet består av din hyra tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor. Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att du är beviljad matleverans eller äter inom äldreomsorgens restauranger, för att du har försörjningsplikt för minderåriga barn eller för att du betalar arvode för god man eller förvaltare. Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift.

Aktuella minimibelopp och exempel med beräkning av avgift

Om du vill veta om du kan få din avgift reducerad så måste du lämna in ett så kallat avgiftsunderlag till avgiftsenheten som sedan räknar ut och fattar beslut hur stor avgiften faktiskt blir. Se ansökan om lägre avgift längre ned på sidan.

Om du inte är hemma sänks avgiften

Om du under en sammanhängande period på minst sju dagar inte tar emot någon hjälp i hemmet dras en del av avgiften varje dag från och med den åttonde dagen. Om du endast får städning en gång i stället för två gånger under en månad minskas avgiften för städ till hälften. Avgift för trygghetslarm påverkas inte av om du är hemma eller inte.

Anmäl ändrad inkomst eller hyreskostnad

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst eller förändrad hyreskostnad. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med när förändringen trädde i kraft eller när informationen kom till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller hyreskostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

Du har rätt att överklaga

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgifts­handläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30 på vardagar.

Sidan publicerades