Medarbetare på väg till möte

Högt deltagande i kommunens medarbetarenkät

Hela 8 633 anställda svarade på årets medarbetarenkät i kommunen, ett rekordhögt resultat. Högst värden visar svaren på frågor om trivsel på arbetsplatsen, respekt och bemötande från kollegor. Arbetsorganisationen får också högt betyg.

– När vi tittar på hela enkäten så visar den stabila resultat och väldigt många svar rör sig också i rätt riktning. Ett extra glädjande resultat för året är att nästan alla anger att de har kunskap om att kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier inte är tillåtna i Umeå kommun. En mycket hög andel vet också vart de ska vända sig om de upplever sig diskriminerade eller kränkta, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Enkäten visar stabila resultat och väldigt många svar rör sig i rätt riktning.

Den årliga medarbetarenkäten i Umeå kommun består av ett stort frågebatteri som rör allt från arbetsmiljö och ledarskap till frågor om utvecklingsmöjligheter, men också mer ingående frågor om förekomst av diskriminering på arbetsplatsen. Resultaten redovisas för chefer och medarbetare från en övergripande nivå ner till enhetsnivå. Enkäten besvaras anonymt och resultaten redovisas även på ett sådant sätt att ingen enskild medarbetares svar kan identifieras. 

Arbetsorganisation får högt betyg

Det område som visade bäst resultat i årets enkät finns arbetsorganisationen där det genomsnittliga resultatet uppgick till 5,4 av 6 möjliga. Karin Ahnqvist konstaterar att det är det ett resultat som är starkt och som dessutom har varit förhållandevis stabilt i Umeå kommun de senaste åren.

Ett annat resultat som sticker ut är en hög andel som svarar att det är lätt att förstå den skriftliga och muntliga information som rör arbetet, vilket är en viktig förutsättning för arbetsmiljö och inkludering.

Medarbetarna skattade i hög grad kännedom om målen för den verksamhet där de arbetar, avgränsningar för sitt eget arbete, förväntade resultat och hur arbetet ska utföras. Enkäten visar vidare höga omdömen när det gäller respektfullt bemötande från kollegor och chefer.

Utöver ett all time high-resultat när det gäller antal svarande på enkäten 8 633 anställda redovisar samtliga nämnder också en svarsfrekvens bland anställda på över 74 procent.

Återhämtning är en utmaning

Ett område som är mer utmanande när det gäller enkätsvaren totalt sett är medarbetarnas upplevda förutsättningar för återhämtning som fick ett resultat på 4,4 av 6 möjliga. Området återhämtning består av påståenden om arbetstider, raster och pauser, möjlighet att arbeta i lugnare takt, tid för reflektion, ork efter arbetsdagens slut och att lägga tankar åt sidan på ledig tid. Även om det inte är några stora svängningar mot tidigare år så sticker resultatet ut i år.

– Förutsättningar för återhämtning är tyvärr inget som ändras i en handvändning i en så stor organisation som Umeå kommun, men resultatet visar tydligt att vi måste fortsätta jobba gemensamt med vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsplatserna behöver fortsätta jobba med sina mål och handlingsplaner. Arbetet med friskfaktorer, ett av de personalpolitiska målen för 2024 i alla våra nämnder och förvaltningar, är av största vikt för att utveckla detta område, säger Karin Ahnqvist.

Sidan publicerades