Gabriella Widmark, lärare i engelska och Helena Mäkitalo, förstelärare i svenska på Östersmalmsskolan.

Gabriella Widmark, lärare i engelska och Helena Mäkitalo, förstelärare i svenska på Östersmalmsskolan.

Bäst i Sverige i svenska, engelska och matematik

Eleverna i Umeås kommunala skolor är bäst i Sverige bland jämförbara större städer i svenska, engelska och matematik i årskurs 6. Skolorna arbetar ständigt med att utveckla undervisningen utifrån elevernas behov för att nå en hög måluppfyllelse. Östermalmsskolan är en av de skolor som har mycket goda resultat de senaste åren. Så här beskriver rektor och lärare deras framgångsfaktorer.

– Vi arbetar mycket med värderingar och diskrimineringsgrunder för att skapa trygghet och så god studiemiljö som möjligt för eleverna, det är grunden till att lära och för att eleverna ska nå så långt som möjligt, säger Gabriella Widmark, lärare i engelska.

Östermalmsskolan har ett språkstärkande arbetssätt i samtliga ämnen vilket skolan sedan många år tillbaka har uppmärksammat som en framgångsfaktor som gynnar alla elever. Oavsett vem som håller i lektionen så finns tydliga rutiner för när man startar och avslutar lektionen för att eleverna ska känna igen strukturen och även grundvärderingar, något som skapar en trygghet för många.

– Nu de senaste åren när antalet nyanlända ökat hos oss, ser vi verkligen vikten av att fortsätta med detta. Att diskutera och arbeta kring ord och begrepp ger eleverna verktyg att utvecklas vidare i sitt lärande, säger Helena Mäkitalo, förstelärare i svenska.

Tätt samarbete

Lärarkollegor på Östermalmsskolan.

Kollegiet på Östermalmsskolan arbetar tätt tillsammans och för ständigt samtal kring elever och elevers resultat på individ- och gruppnivå för att kunna sätta in insatser och göra anpassningar där det behövs. Under nationella prov samarbetar lärarna i samtliga årskurser kollegialt med sambedömning för en likvärdig och rättvis bedömning.

– Vår ambition är att bredda stöttningen med ledning och stimulans på gruppnivå, och på så vis minska behovet av individuella anpassningar i så stor utsträckning som möjligt, säger Peter Åslund, lärare i matematik.

Östermalmsskolan erbjuder extra studietid efter skolan vid två tillfällen i veckan för de som vill och behöver mer hjälp med sitt skolarbete. En viktig del för hög måluppfyllelse är också ett gott samarbete med vårdnadshavare för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt.

– Där det finns särskilda behov har vi viljan och erfarenhet att hitta individuella lösningar tillsammans med elever och vårdnadshavare. Vårt arbetssätt är formativt och det sker ständigt ett kollegialt lärande där vi stöttar och lär av varandra, säger Helena.

Vi ser eleverna över hela dagen och har ett nära samarbete, engagemang och trivs väldigt bra på jobbet och med varandra.

Så beskriver Gabriella, Helena och Peter hela personalgruppen och rektorn Erika Hägglund på Östermalmsskolan.

Sidan publicerades