Harrbeståndet i Östersjön ska skyddas

För att öka skyddet av Norrlandskustens kustlekande harrbestånd har Havs- och vattenmyndigheten infört nya bestämmelser från och med 6 juni. Bland annat har minimimått, fredningstid och fångstbegränsning vid handredskapsfiske införts.

Anledningen till de nya bestämmelserna är den ökade kunskapen om det kustlekande harrbeståndet i Östersjöns delområde 31, dit Umeå kommuns kustremsa hör, och deras livscykel. De kustlekande harrbestånden leker vid vind- och strömutsatta stentränder på mycket grunt vatten (några decimeter) under senvåren. För att öka skyddet har nya bestämmelser införts från och med 6 juni:

  • Minimimått på 35 cm (gäller allt fiske).
  • Fredningstid från 15 april till och med 31 maj (gäller allt fiske).
  • Fångstbegränsning på högst tre harrar per person och dag vid handredskapsfiske (pimpelfiske, flugfiske, spinnfiske, mete, med mera).
Sidan publicerades