Över 2 300 Umeåbor delade med sig av sina resvanor i vår största undersökning någonsin. Stort tack till dig som deltog. Resultatet är nu klart!

Hur ser Umeåbornas resvanor ut?

Över 140 000 resor registrerades under en stor undersökning av resvanor hösten 2022. Den visar att andelen hållbara resor ökar.

Umeå kommun har som mål att öka andelen hållbara resor för boende inom tätorten till minst 65 procent år 2025. Senaste resvaneundersökningen gjordes 2014 och visade 40 procent hållbara resor. Årets undersökning visar att 58 procent av resorna görs med hållbara färdsätt men siffrorna går inte riktigt att jämföra.

– Eftersom vi bytt metod till en mobilapp har vi registrerat många fler resor än vad som tidigare inkom via pappers­enkäten. Framför allt är det en stor ökning av kortare resor till fots. Vi har ”räknat om” resultatet för att kunna jämföra med tidigare pappersenkät och ser då att andelen hållbara resor ökar med några procent­enheter, från 40 till 44 procent. Det är dock en ungefärlig ökning. På grund av metodbytet är det svårt att uttala sig om den exakta förändringen säger Linnea Persson, statistiker, Umeå kommun.

I genomsnitt reser en kommuninvånare 83 minuter per dag vilket motsvarar en sträcka på 33 kilometer. I under­sökningen kan vi också se att kvinnor reser kortare sträckor och lägger i snitt 12 minuter mindre tid på resor jämfört med män. Boende inom tätbebyggt område reser i snitt 31 kilometer per dag och boende på landsbygden reser i snitt 48 kilometer per dag.

När Umeåborna reser är bilen det vanligaste färdmedlet. 40 procent av resorna sker med bil. 33 procent till fots, 20 procent med cykel och 5 procent med buss. Undersökningen visar att kvinnorna i Umeå kommun har betydligt lägre andel bilresor än männen, 34 procent jämfört med 45 procent för männen.

Hållbara färdmedel ska prioriteras

I undersökningen har deltagarna fått svara på vilka färdmedel som ska prioriteras. Umeåborna ser helst att cykeltrafiken prioriteras allra högst i planeringen och därefter busstrafiken. Det kan till exempel handla om att bygga ut cykelvägar i stället för att bygga ny infrastruktur för bilar eller att ge busstrafiken egna körfält på bekostnad av biltrafiken.

Vad gör kommunen med resultatet?

Kommunen kommer att jobba vidare med resultatet genom att göra olika djupare analyser av den data som nu finns. Resvaneundersökningen används även till uppföljning av miljömål, folkhälsomål och jämställdhetsmål. Mer konkret är resultatet ett underlag till planering, drift och underhåll, till exempel prioritering av cykelvägar för snöröjning och färdvägar, målpunkter och annat som kan vara av intresse för exempelvis kollektivtrafikplanering.

– Över 2 300 Umeåbor delade med sig av drygt 32 000 resdagar. Ett fantastiskt engagemang som gett oss ett bra underlag att arbeta vidare med och använda när Umeå fortsätter att växa mot 200 000 invånare, säger Linnea Persson.

Sidan publicerades