Karta över vägnätet vid hållplats Universum, där sträckan förbi hållplatsen är markerad med rött streck.

Kartan visar den del av vägen där det kommer att råda genomfartsförbud (heldragen röd linje). Streckad röd linje markerar var det är möjligt att köra in för att nå parkeringsplatserna i området.

Genomfartsförbud förbi hållplats Universum

Lokaltrafiken har problem med framkomlighet genom universitetsområdet. Från och med september 2022 och ett år framåt införs därför ett genomfarts­förbud för motorfordonstrafik, med undantag för kollektiv­trafik, taxi och moped klass 1. Förbudet gäller under dagtid på vardagar och omfattar en begränsad del av Petrus Laestadius väg.

– Genom detta vill vi skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och göra området säkrare för fotgängare och cyklister, förklarar Marie Frostvinge, trafikplaneringschef, Umeå kommun.

Tekniska nämnden har beslutat att införa ett genomfartsförbud för en del av Petrus Laestadius väg. Med detta vill nämnden se om det ger bättre framkomlighet och en säkrare trafikmiljö, i linje med det kollektivtrafikprogram som kommunfullmäktige antog i oktober 2021.

– Dessutom är klimat- och miljöaspekterna viktiga. Vi måste ge kollektivtrafiken starkare konkurrenskraft och förbättrade förutsättningar till utveckling. Det här beslutet är ett led i det, säger Lena Karlsson-Engman (S), som var ordförande i tekniska nämnden när beslutet fattades.

Gäller vardagar klockan 07 till 18

Begränsningen för motorfordonstrafik gäller vardagar mellan klockan 07 och 18, från september 2022 och ett år framåt. Moped klass 1 exkluderas från begränsningen. Sträckan som omfattas är den del av Petrus Laestadius väg som ligger mellan Universitetsvägen och Köksvägen.

Busstrafiken på sträckan är omfattande och flera av Umeås största busslinjer passerar hållplats Universum. Under morgon- och eftermiddagsrusningen är framkomligheten begränsad med många privatbilister längs vägen, vilket skapar köer och förseningar. Det rör sig också många oskyddade trafikanter i området; fotgängare och cyklister.

Parkeringar fortsatt tillgängliga

Genomfartsförbudet utformas på det sättet att befintliga parkeringsytor längs sträckan och på universitetsområdet som helhet blir fortsatt tillgängliga. Det krävs heller inte några ombyggnationer av infrastrukturen i området, vilket gör åtgärden kostnadseffektiv.

Region Västerbotten samt Umeå universitet är positiva till testet och för kollektivtrafiken innebär åtgärden att fler får möjlighet att resa hållbart.

– Vi har varit tvungna att förlänga restiderna genom området på grund av alla bilköer. Tack vare genomfartsförbudet kan vi minska restiderna och förhoppningsvis fortsätta att öka resandet med Umeås kollektivtrafik, förklarar Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef, Umeå kommun.

Testet utvärderas

I augusti 2023 utvärderas testet genom analys av bland annat trafikmätningar, mätning av körtid och uppföljning av skadestatistik. Därefter fattas beslut om att avsluta, förlänga eller permanenta åtgärden.

Mer information

Kollektivtrafikprogram, antaget hösten 2021

Busslinjer som passerar hållplats Universum

Ultras linjer 2, 5, 8, 9, 72, 75 och Länstrafikens linjer 118, 179

Fordon som passerar Petrus Laestadius väg ett vardagsdygn

6 500 stycken, vilket gör sträckan till en av de mer trafikerade i östra Umeå

Sidan publicerades