Eldstad med tänd brasa, staplad ved bredvid

Elda säkert med ved i vinter

En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. I år väntas vedeldningen öka ännu mer på grund av stigande energipriser. Därmed ökar även risken för skorstensbränder, så kallad soteld. Tänk på att bara använda torr ved och att följa instruktionerna för just din eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Om du har behov av andra besiktningar, till exempel installationsbesiktning av eldstad, kan du vända dig till en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig.

Anmäl förändringar

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, anmäl det till byggnadsnämnden (enligt plan- och bygglagen). Kontakta Bygglov, 090-16 13 61.

Gör även en anmälan till skorstensfejarmästaren om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny. Anmäl också andra förändringar du gör i din eldning, om du till exempel

  • byter bränsleslag i din befintliga eldstad
  • slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll
  • börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Tips för att elda säkert

  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt. Ved bör torkas i minst ett år och förvaras luftad under tak för att ge bästa resultat.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för enligt tillverkaren. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Förvara sot och aska i ett rymligt metallkärl med lock. Kärlet ska inte ställas på brännbart underlag på grund av risken för antändning. Tänk på att aska svalnar mycket långsamt.
Sidan publicerades