Tillståndsenheten, färdtjänst och parkering

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Tillståndsenheten utreder, bedömer och tar beslut om tillstånd till kommunal färdtjänst, riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt gällande lagstiftning.

Vi lovar att

  • ge information om den lagstiftning som styr handläggningen
  • du ska få en jämställd och rättssäker bedömning av din ansökan
  • du ska få ett beslut inom tre veckor vid ansökan (tid räknas från det datum då ansökan har alla uppgifter som beslutet kräver, exempelvis ett aktuellt medicinskt utlåtande)
  • all skriftlig information ska vara lätt att förstå
  • vi ska ha kontinuerliga träffar med transportörerna för att följa upp avtal
  • vi ska ha möten med organisationer och föreningar när behov finns.

Vi vill bli bättre

Vi har en ambition att ständigt förbättra oss och vill därför att du lämnar synpunkter, klagomål, beröm, eller förslag på förbättringar. De kan lämnas via webben: www.umea.se/fardtjanst eller direkt till vår personal.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och vi följer löpande upp vår utveckling, utifrån inkomna synpunkter och medborgarundersökningar. Externa revisorer reviderar verksamheten enligt den plan certifieringen kräver.

Vill du veta mer?

Mejl: fardtjansten@umea.se, parkeringstillstand@umea.se
Telefon: 090-16 10 14
Webbsida: www.umea.se/fardtjanst eller www.umea.se/parkeringstillstand
Besöksadress: Skolgatan 31 A Umeå.
Postadress: Umeå kommun, 901 84 Umeå

Fastställd

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2021-11-25.

Sidan publicerades