Kommunfullmäktige sammanträder 2022-11-28

Datum för möte:

Måndag 28 november 2022, klockan 09.00

Plats för möte:

Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Följ mötet på dator/mobil för att minska risken för smittspridning: www.umea.se/webbtv

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.
 • Klockan 09.05–11.15: Information från nämnderna till kommunfullmäktige
 • Klockan 13.00: Kommunrevisorerna informerar

Ärenden

 1. Antagande Detaljplan för del av Umeå 2:1 – Hedlundaskolan
 2. Attestreglemente för Umeå kommun
 3. Umeå kommuns resepolicy
 4. Avfallstaxa 2023
 5. Delegering till Umeå vatten och avfall AB det kommunala ansvaret för insamling av förpackningar vid
  återvinningsstationer och fastighetsnära insamling hos hushållen
 6. Fortsatt samverkan med Vännäs kommun kring framtidens vattenförsörjning
 7. Rättelse: Mandatperiod för Överförmyndarnämnden och Umeåregionens brand- och räddningsnämnd
 8. Fyllnadsval: God man för fastighetsbildningsförrättning samt ersättare i Rotekassan
 9. Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Hamn AB
 10. Fyllnadsval: Lekmannarevisorer
 11. Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Linnea Goossen (S)
 12. Avsägelse: Ersättare i fritidsnämnden Angelica Jonsson (S)
 13. Avsägelse: Ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott; Wilma
  Hvirfvel (L)
 14. Val av ordförande i Nämnden för grundläggande IT-kapacitetstjänster ITKN
 15. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Maria Eriksson (KD)
 16. Anmälningsärenden 2023-01-30

Motioner

 1. Motion 13/2022: Borgerlig drop in-vigsel; Maja Westling (C)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Hur ska vinterväghållningen förbättras? Jan Hägglund (AP)
 2. Interpellation: Varför ska ”Grön Balans” läggas ner? Anders Norqvist (L)
 3. Interpellation: Varför vill S lägga ner natur- och trädgårdsrehabiliteringen? Daniell Anderson
 4. Interpellation: Hur kan Socialtjänsten kompensera för lagstiftningens bristande barnperspektiv? Linda
  Lotare (V)
 5. Fråga: Hur fredas Umeås socialtjänst från Tidöavtalets angiverikultur? Liv Zetterberg (V)
 6. Fråga: Är särskilda lönesatsningar förenligt med en sammanhållen lönepolitik? Åsa Bäckström (V)
 7. Fråga: När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik? Anders Ågren (M)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades