Fullmäktige 26 april 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:02:30

Upprop

0:14:20

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:15:15

Interpellation: Är det rimligt att Vakin styr vattenföreningarnas beslut om medlemskap? Mattias Larsson (C)

0:44:45

Interpellation: Svenska Rallyt och miljömålen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:08:50

Paus

1:26:00

Årsredovisning 2020; ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar (fortsätter efter pausen)

3:06:45

Paus

4:01:30

Årsredovisning 2020; ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar (fortsättning från före pausen) samt information från kommunrevisorerna

4:28:45

Antagande: Detaljplan för del av Grubbe 9:21 med flera, Klockarbäcken

5:13:20

Antagande: Detaljplan för Anumark 1:20 med flera, Dåvamyran

5:21:40

Genomförandeavtal för detaljplan Anumark 1:20 med flera

5:22:45

Utökning av IT-investeringsram 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5:23:30

Taxor och avgifter för byggande och renovering

5:28:55

Avgift för torghandel och uteserveringar med anledning av pandemi

5:39:10

Efterskänkning av fast administrativ tillsynsavgift för serveringstillstånd

5:50:00

Paus

6:05:00

Antagande: Avsiktsförklaring för folkhälsa

6:53:40

Redovisning av motioner 2021, delrapport 1

6:58:05

Motion 2/2017: Styrning av kommunala bolag; Peder Westerberg (L)

7:19:40

Motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av verksamhet; Veronica Kerr och Anders Sellström (KD)

7:44:30

Motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet; Lasse Jacobson, Ulrika Edman, Andreas Nuottaniemi och Elisabet Forssell (V)

8:12:05

Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun Nordborg och Wilmer Prentius (V)

8:39:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

8:45:00

Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt covid-19?

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­full­mäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­full­mäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighets­utövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska okomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades