Ord och begrepp

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning kan uppstå genom skador, sjukdomar eller av olika tillstånd. Funktionsnedsättning kan vara synlig eller osynlig. Den kan vara tillfällig eller av bestående karaktär. Statistik från SCB visar att var sjätte person i landet har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder

En funktionsnedsättning kan leda till hinder för att delta och leva på lika villkor som andra. Beroende på i vilken miljö personen lever eller befinner sig i. Exempel: hinder för att röra sig, hinder för att förstå och kommunicera, hinder att fungera medicinskt eller hinder att fungera psykiskt.

Handikapp

Beskriver relationen mellan en person med funktionsnedsättning/-hinder och den omgivande miljön (fysisk eller attityd­mässig). Handikapp avser en förlust eller utgör en begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet eller arbetslivet på lika villkor. Handikapp är möjliga att eliminera.

Sammanfattning av definitionerna

Den definition som används i Sverige bygger på att vi skiljer mellan en persons kroppsliga skador (funktionsnedsättning) och begränsningar (funktionshinder) och de konsekvenser (handikapp) det får i det dagliga livet.

Vi använder begreppet funktionsnedsättning om det som handlar om individen och talar om handikapp när det gäller de konsekvenser personen möter i sin dagliga omgivning.

ICF, ett nytt sätt att se på hälsa

Socialstyrelsen har publicerat en klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa som är en översättning av WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa.

Klassifikation av funktionstillstånd (på svenska) , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Funktionshinderperspektiv

Ett funktionshinderperspektiv genomsyrar en verksamhet när till exempel behov har synliggjorts i mål och planer. Det finns en medvetenhet och en kunskap som återspeglas i all verksamhet.

Tillgänglighet

När vi pratar om tillgänglighet handlar det i dessa definitioner oftast om att främja villkoren för personer med funktions­hinder. I detta begrepp ingår bland annat lagstiftning som berör området tillgänglighet, ritningskunskaper och arbets­miljö­kunskap.

Olika former av tillgänglighet

Mainstreaming

Mainstreaming är ett strategiskt förhållnings- och angreppssätt som inom detta område innebär att frågor som rör funktionshindrade personer flyttas från en sidoposition till att ingå i verksamhetens alla ordinarie delar. Förhållnings­sättet innebär att införliva jämlikhet i en organisations alla verksamhetsdelar. Rutiner och arbetsformer ska garanterar att alla sakfrågor också prövas ur ett funktionshinderperspektiv.

Mångfald

Mångfald handlar om en mängd enheter och är ingen enhetlig fråga. När begreppet relateras till frågor gällande arbets­kraften brukar det syfta på olikheter när det gäller kön, ålder, etnisk, bakgrund, social tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning med mera.

Sidan publicerades